LEGO boost duben AD schízovačka

Marketingová znalostní soutěž bez losování „Smartphone každou hodinu“

Zobrazit katalog
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 08:00 hodin do 22:00 hodin každý den ode dne 23. 3. 2015 do dne 10. 5. 2015 (dále jen „Doba konání“) marketingovou znalostní soutěž bez losování zvanou „SMARTPHONE KAŽDOU HODINU“ (dále jen „Soutěž“), kdy každou hodinu Doby konání bude moci jeden účastník vyhrát jeden smartphone a tímto Alza stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/vyhraj-smartphone-pravidla.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každá fyzická osoba starší osmnácti (18) let (dále jen „Účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže v příslušné hodině Doby konání (např. tedy od 08:00 do 09:00 dne 23. 3. 2015), zejména nikoliv však výlučně:
   1. Je plně svéprávná;
   2. Zakoupí v příslušné hodině Doby konání (např. tedy od 08:00 do 09:00 dne 23. 3. 2015) u Alzy na jí provozovaných e-shopech jakékoliv zboží a/nebo získá licenční oprávnění a/nebo si objedná službu (dále jen „Plnění“) v minimální hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) včetně příslušné sazby DPH (dále jen „Minimální hodnota“), objednávka musí být provedena z počítače a/nebo notebooku přímo na daném e-shopu, tato Soutěž se netýká objednávek provedených přes mobilní aplikace, telefon, fax a email;
   3. Prokáže řádnou úhradu a nabytí Plnění dle shora uvedeného, mj. převzetí Plnění v České republice nejpozději ke dni předání výhry;
   4. Účastník se může účastnit s jedním daňovým dokladem týkajícím se Plnění (byť se jedná o daňový doklad obsahující více položek) pouze jedenkrát a to v příslušné hodině Doby konání. Vícenásobná účast jednoho Účastníka v této Soutěži je možná, ale vždy s novým číslem daňového dokladu v jiné hodině Doby konání, to jest po zakoupení dalšího Plnění alespoň v Minimální hodnotě od Alzy v jiné hodině Doby konání;
   5. Bude mít kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze, tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
   6. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
   1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;
   4. Ukončí smlouvu na Plnění, případně jim bude Plnění dobropisováno.
  3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
  4. Alza nenese odpovědnost za technické či softwarové nastavení počítače/notebooku, z něhož bude realizována objednávka Plnění, které případně Účastníkovi neumožní zúčastnit se Soutěže (např. z důvodu blokace vyskakovacích oken v internetovém prohlížeči).
 3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Účastník, který si objedná Plnění v příslušné hodině Doby konání a odpoví správně v Době konání Soutěže na stanovenou otázku, která se mu objeví ve vyskakovacím okně v rámci košíku (dále jen „Otázka“), získá do patnácti (15) dnů od skončení příslušné hodiny Doby konání Soutěže elektronický dárkový poukaz ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) na nákup dalšího Plnění u Alzy, a to ve formě unikátního kódu zaslaného na mobilní telefon Účastníka uvedený v jeho registraci na Alze, přičemž tento elektronický dárkový poukaz musí využít do patnácti (15) dnů od jeho obdržení a musí nakoupit Plnění v minimální hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) vč. DPH, kdy hodnota 200,- Kč bude odečtena po zadání tohoto kódu v první fázi košíku z celkové hodnoty takto pořízeného Plnění při potvrzení objednávky. Tento elektronický dárkový poukaz nelze směnit za peníze a má nepeněžitý charakter ve formě slevy, který lze použít jen jednou v době jeho platnosti za podmínek stanovených Alzou.
  2. Účastník tím, že zadá odpověď na Otázku do příslušného okénka, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit a odsouhlasí své kontaktní údaje ze své registrace na Alze i pro Soutěž. Účastník musí odpovědět na Otázku do třiceti (30) minut od řádného dokončení objednávky předmětného Plnění.
  3. Navíc dvacátý (20.) Účastník, který odpověděl správně v příslušné hodině Doby konání Soutěže na Otázku a splní další podmínky Soutěže, získá nepeněžitou výhru, tj. jeden smartphone specifikovaný níže.
  4. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu zrušena smlouva týkající se Plnění (byť částečně), nebo dobropisována, jehož fakturace byla využita k účasti a výhře v Soutěži, bude výherce povinen neprodleně výhru vrátit Alze, případně mu nebude umožněno výhru si převzít.
 4. CENY V SOUTĚŽI
  1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:
   1. cena – 1ks Samsung Galaxy S III Mini VE (i8200) Ceramic White, v hodnotě 3.690,- Kč vč. DPH (dále jen „Produkt“).
  2. Alza vyhodnotí po ukončení příslušné hodiny Doby konání Soutěže ve svém sídle došlé odpovědi na Otázku a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.
  3. Výhercem se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky této Soutěže, mj. odpověděl správně na Otázku jako dvacátý.
  4. Jednotliví výherci Produktů včetně svého jména, příjmení, města a státu bydliště budou po vyhodnocení zveřejněni do patnácti (15) dnů od skončení příslušné hodiny Doby konání na www.alza.cz/vyhraj-smartphone.
  5. Alza bude považovat za správnou odpověď na Otázku údaj získaný z informačního systému Alzy.
  6. Vyhodnoceny a zařazeny do Soutěže budou pouze objednávky Plnění Účastníků přijaté a vyfakturované informačním systémem Alza v příslušné hodině Doby konání Soutěže.
  7. Alza bude výherce Produktu kontaktovat na mobilní telefon sdělený Účastníkem při objednávce Plnění, a to nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po vyhodnocení Soutěže, kdy Alza zašle výherci Produktu SMS v tomto znění: „Právě jste vyhrál/a nový smartphone v soutěži SMARTPHONE KAZDOU HODINU. Podrobnější informace jsme zaslali na Váš email. Vaše Alza.cz.“
  8. Nepřevzaté výhry, příp. výhry, které nelze předat výhercům a/nebo žádnému výherci, neboť se zjistí, že u daného Účastníka nebyly splněny podmínky Soutěže a/nebo které se nepodaří doručit výherci, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže Alze.
  9. Cena bude výherci předána Alzou, tedy Alza zašle výherci kód na odběr Produktu, nejdříve patnáctý (15) den po převzetí Plnění výhercem, a to na jeho mobilní telefon registrovaný v Soutěži v podobě: „Kód pro vyzvednutí výhry: XXXXXXXXXX, platnost kódu od: XX.XX.XXXX do: XX.XX.XXXX. Vaše Alza.cz“. Nejpozději do patnácti (15) dnů po zaslání výherního kódu výherce může vložit jedenkrát (1x) výherní kód na webu www.alza.cz do pole „Slevový kód / Dárkový šek“, čímž se mu do košíku vloží automaticky zdarma Produkt, kdy si výherce dále zvolí, zdali si zdarma vyzvedne produkt v sídle Alzy nebo si zvolí jinou dopravu, kterou však bude muset uhradit sám.
  10. O případném vyřazení ze Soutěže je výherce informován telefonicky a je mu sdělen důvod jeho vyřazení pověřeným zaměstnancem Alzy.
  11. Alza neposkytuje na Produkt žádnou záruku, nicméně v případě poškození Produktu přímo z výroby provede výměnu Produktu.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  2. Alza si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
  3. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na Otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
  4. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza.

V Praze, dne 28. 4. 2015

P-DC1-WEB18
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací