Vyberte prvek na stránce, kterého se chyba týká

Využij dopravu zdarma! Vlož do košíku kód PLATIMONLINE při objednávce nad 1 000 Kč vč. DPH. Více informací zde

Doručení zdarma Šrotovné pro lednice

Marketingová znalostní soutěž bez losování

ZAKLÍNAČ 3: DIVOKÝ HON

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 7. 5. 2015 do 23:59 hodin dne 16. 6. 2015 (dále jen „Doba konání“) marketingovou znalostní soutěž bez losování zvanou „ZAKLÍNAČ 3: DIVOKÝ HON“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/pravidla-souteze-zaklinac-divoky-hon-art14343.htm.

  1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1.   Každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník“) žijící v České republice, která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:

a.    Je plně svéprávná a plně způsobilá k právním jednáním;

b.    Zakoupí v Době konání u Alzy na www.alza.cz soubor (bundle) herní konzole Xbox One spolu se hrou Zaklínač III Divoký hon v jednom nákupu (dále jen „Plnění“); 

c.    Prokáže řádnou úhradu a nabytí Plnění dle shora uvedeného, mj. převzetí Plnění v České republice nejpozději ke dni předání výhry;

d.    Účastník se může účastnit s jedním daňovým dokladem týkající se Plnění (byť se týká více položek) pouze jedenkrát. Vícenásobná účast v této Soutěži je možná, ale vždy s novým číslem daňového dokladu, to jest se získáním dalšího Plnění;

e.    Sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, datum narození, adresu včetně země, email a mobilní telefon;

f.    Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

2.2.   Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:

a.    Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;

b.    Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;

c.    Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;

d.    Ukončí smlouvu na Plnění, případně jim bude Plnění dobropisováno.

2.3.   V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

  1. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

Účastník, který si objedná Plnění v Době konání a odpoví správně v Době konání na otázku z tzv. zaklínačského univerza „Je Villentretenmerth otcem Saesenthessis?“ (dále jen „Otázka“), získá do patnácti (15) dnů od skončení konání Soutěže elektronický dárkový poukaz ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na nákup dalšího plnění u Alzy, a to ve formě unikátního kódu zaslaného na mobilní telefon Účastníka uvedený v jeho registraci na Alze, přičemž tento elektronický dárkový poukaz musí využít do patnácti (15) dnů od jeho obdržení a musí nakoupit Plnění v minimální hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vč. DPH, kdy hodnota 100,- Kč bude odečtena po zadání tohoto kódu v první fázi košíku z celkové hodnoty takto pořízeného plnění při potvrzení objednávky. Tento elektronický dárkový poukaz nelze směnit za peníze a má nepeněžitý charakter ve formě slevy, který lze použít jen jednou v době jeho platnosti za podmínek stanovených Alzou.

3.1.   Navíc každý šestý Účastník, který odpověděl správně na Otázku a splní podmínky Soutěže, získá jeden talisman specifikovaný níže do rozdání všech desíti talismanů, a navíc ten, který odpověděl správně na Otázku a splní podmínky Soutěže jako padesátý, získá ručně vyrobený meč specifikovaný níže, přičemž tím, že zadá odpověď na Otázku do příslušného okénka, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit a odsouhlasí své kontaktní údaje z příslušné objednávky Plnění i pro Soutěž.

3.2.   V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu zrušena smlouva týkající se Plnění (byť částečně), nebo dobropisována, jehož fakturace byla využita k účasti a výhře v Soutěži, bude výherce povinen neprodleně výhru vrátit Alze, případně mu nebude umožněno výhru si převzít.

3.3.   Zákazník, který bude mít zájem zúčastnit se Soutěže a získá Plnění v Době trvání od Alzy, zašle odpověď na Otázku spolu s číslem daňového dokladu obsahujícího Plnění elektronicky ze svého emailu, který má registrovaný ve svém uživatelském profilu na www.alza.cz, na email soutez@alza.cz nejpozději poslední den Doby trvání Soutěže.

  1. CENY V SOUTĚŽI

4.1.   Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:

  1. cena je Geraltův meč o délce 132 cm, který byl vyroben kovářským mistrem panem Tomášem Lebduškou, s čepelí kovanou z jednoho kusu tavby ušlechtilé oceli (dále jen „Meč“);
  2. –  11. cena – medailon čarodějky Yennefer, vykovaný z ušlechtilé oceli v hodnotěDPH (dále jen „Talisman“).

(dále společně jako „Výhra“)

4.2.   Alza vyhodnotí v následující pracovní den do 15:00 hodin po Době konání ve svém sídle došlé odpovědi na Otázku a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.

4.3.   Výhercem se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky této Soutěže, mj. odpověděl správně na Otázku ve stanoveném pořadí a to do rozdání výher.

4.4.   Jednotliví výherci včetně svého jména, příjmení, data narození, města a státu bydliště budou po vyhodnocení zveřejněni na www.alza.cz.

4.5.   Alza bude považovat za správnou odpověď na Otázku údaj získaný z informačního systému Alzy, mj. tedy budou vyhodnoceny pouze objednávky Plnění Účastníků přijaté a vyfakturované informačním systémem Alza a emaily došlé v Době trvání na email soutez@alza.cz.

4.6.   Alza bude výherce Výhry kontaktovat na mobilní telefon sdělený Účastníkem při objednávce Plnění, a to nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po vyhodnocení Soutěže, kdy Alza s výhercem potvrdí splnění podmínek Soutěže a po tomto prověření s kladným výsledkem zašle výherci Výhry SMS s výherním kódem a informací o platnosti poukazu v tomto znění: „Vyhrál jste! Jedinečný poukaz pro vyzvednutí Výhry XXXXXXXXXX. Platnost poukazu od XX.XX do XX.XX.XXX. Více informací na www.alza.cz“.

4.7.   Nepřevzaté Výhry, příp. Výhry, které nelze předat výhercům, neboť se zjistí, že nesplnili podmínky Soutěže a/nebo které se nepodaří doručit výherci, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže Alze.

4.8.   Výhra bude výherci předána Alzou, tedy Alza bude aktivovat kód na odběr Výhry, nejdříve patnáctý (15.) den po obdržení výherního kódu, kdy si Alza vyhrazuje právo provést kontrolu splnění podmínek Soutěže. Nejpozději do čtrnácti (14) dnů po provedené aktivaci výherního kódu výherce může vložit jedenkrát (1x) výherní kód na webu www.alza.cz do pole „Slevový kód / Dárkový šek“, čímž se mu do košíku vloží automaticky zdarma Výhra, kdy si výherce dále zvolí, zdali si zdarma vyzvedne Výhru v sídle Alzy nebo si zvolí jinou dopravu, kterou však bude muset uhradit sám.

4.9.   O případném vyřazení ze Soutěže je výherce informován telefonicky a je mu sdělen důvod jeho vyřazení pověřeným zaměstnancem Alzy.

4.10.  Alza neposkytuje na Výhru žádnou záruku.

  1. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1.   Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

5.2.   Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.   Alza prohlašuje, že Meč může být nebezpečný při neopatrném používání a má být primárně používán k dekorativním účelům.

6.2.   Alza prohlašuje, že Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3.   Alza si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit Výhry v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

6.4.   Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na Otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

6.5.   Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza.

V Praze, dne 1. 6. 2015

0
Vytisknout

Zkuste nové Alza Premium Moje Alza Přihlásit Jak nakoupit
WEB7
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi