OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROGRAM PRO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE A SAMOSTATNÉ ADVOKÁTY A DAŇOVĚ PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI A DAŇOVÉ PORADCE ZAVEDENÝ SPOLEČNOSTÍ ALZA.CZ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OPB2A“) vydává společnost Alza.cz a.s., IČO: 27082440, DIČ: CZ27082440, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573 (dále jen „Alza.cz“) pro své obchodní partnery, podnikatele, obchodní společnosti - advokátní kanceláře, daňově poradenské společnosti a fyzické osoby – samostatné nebo spolupracující advokáty a daňově poradce, kteří se zaváží dodržovat tyto podmínky, pokud provedou registraci do tohoto programu na e-mailové adrese [email protected] společnosti Alza.cz v programu a obdrží možnost obchodovat v rámci tohoto programu (dále jen „Program“), splní podmínky v těchto OPB2A a Alza.cz jejich registraci do Programu výslovně a písemně přijme (dále jen „Kupující“), neboť Alza.cz má výhradní právo rozhodnout zdali a kdo může participovat na Programu.

  2. Na základě potvrzení účasti v Programu ze strany Alza.cz uzavírají Alza.cz a Kupující tyto OPB2A ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, resp. dle ust. § 1798 a násl. občanského zákoníku, v platném znění.

  3. Strany prohlašují, že se jedná o dva samostatné subjekty, které vůči sobě nejsou ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti a uzavírají tyto OPB2A na vlastní riziko, přičemž každá strana přebírá riziko změny okolností.

 2. PŘEDMĚT

  1. Tyto OPB2A upravují podmínky prodeje zboží, poskytnutí služeb a licenčních oprávnění (dále jen „Zboží“) z nabídky Alza.cz dle aktuálních zásob Alza.cz Kupujícímu, kdy se Alza.cz zavazuje na základě jednotlivých objednávek, kupních smluv, prodat Kupujícímu Zboží, které bude blíže určeno zejména co do druhu, množství, a ceny, v souladu a za podmínek těmito OPB2A stanovených.

  2. Kupující se zavazuje Zboží řádně a včas převzít a zaplatit Alza.cz kupní cenu ve výši a ve lhůtě dohodnutých v těchto OPB2A, resp. kupní smlouvě uzavřené na jejím základě.

 3. UZAVŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KUPNÍCH SMLUV

  1. Jednotlivé kupní smlouvy budou uzavírány prostřednictvím serveru www.alza.cz na základě elektronické objednávky Kupujícího příp. prostřednictvím telefonu nebo faxu a/nebo za součinnosti pracovníka Alza.cz.

  2. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky Kupujícího Alza.cz.

 4. CENA

  1. Ceny Zboží Alza.cz zveřejňuje na webových stránkách www.alza.cz, přičemž Kupujícímu mohou být nabízeny zvýhodněné ceny, pokud splňuje podmínky Programu, přičemž Alza.cz si vyhrazuje právo úpravy cen bez předchozího upozornění.

  2. Ceny uvedené na webových stránkách www.alza.cz jsou uváděny vždy ve dvojí výši, a to ve výši bez přičtení DPH a dále ve výši konečné, včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi Alza.cz a Kupujícím platí cena uvedená u Zboží v době objednávání Zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky Zboží.

  3. Při osobním odběru Zboží stvrzuje Kupující souhlas s kupní cenou k dané dodávce podpisem na daňovém dokladu nebo dodacím listu a převzetím Zboží. Kupujícímu je vydáno Zboží po předložení osobního identifikačního průkazu, Kupující tímto bere tuto skutečnost na vědomí a výslovně s ní souhlasí, neboť si je vědom, že toto bezpečnostní opatření slouží k ochraně oprávněných zájmů obou smluvních stran.

  4. Kupní cena je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od okamžiku převzetí Zboží Kupujícím či jiná splatnost dle dohody Alza.cz s Kupujícím a to v maximální nesplacené výši dle individuální dohody Alza.cz s Kupujícím (tzv. Kredit). Pokud není maximální nesplacená výše individuálně sjednána, je maximální výše neuhrazené Kupní ceny veškerého zboží 100 tisíc korun, přičemž možnost nákupu na splatnost bude umožněna v takovém nesjednaném případě po 10 nákupech. Daňový doklad spolu s dodacím listem lze vystavit a zaslat v den dodání Zboží i elektronicky na email Kupujícího uvedený v Registraci Kupujícího. Kupující tímto prohlašuje, že s vystavením a zasláním daňového dokladu v elektronické podobě souhlasí. Alza.cz si vyhrazuje právo na nákupy na splatnost neudělit a nebudou tak možné, případně platnost zkrátit či prodloužit.

  5. V případě prodlení Kupujícího s uhrazením Kupní ceny ve smyslu bodu 4.4 je Alza.cz oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0.1% denně z neuhrazené částky a Kupující je povinen tuto smluvní pokutu uhradit do 2 pracovních dnů od výzvy Alza.cz a.s. Tím není vyloučen nárok na náhradu škody.

  6. Platby peněžitých částek se provádí zejména bankovním převodem na účet Alza.cz uvedený v daňovém dokladu vystaveným Alza.cz, přičemž Kupující se zavazuje uvést jako variabilní symbol bezhotovostní platby číslo příslušného daňového dokladu), v takovémto případě se peněžitá částka považuje za zaplacenou dnem připsání částky odpovídající kupní ceně na účet Alza.cz, nebo provedením přímé hotovostní platby v pokladně Alza.cz.

  7. Kupující právnická osoba standardně, nikoliv však výlučně, obdrží v prvních 3 měsících od přijetí do programu ceník Alza.cz „Gold“, Kupující fyzická osoba obdrží v prvních 3 měsících od přijetí do programu ceník Alza.cz “Silver“. Po 3 měsících od přijetí do programu jim tento bude změněn dle obratu a nově jim bude udělen:

   1. Ceník „Bronze“ při obratu od 150.000,- korun českých do 500.000,- korun českých včetně DPH;

   2. Ceník „Silver“ při obratu od 500.001,- korun českých do 1.000.000,- korun českých včetně DPH;

   3. Ceník „Gold“ při obratu nad 1.000.001,-korun českých včetně DPH;

  8. S ohledem na body 4.7 Alza.cz prohlašuje, že tyto zvýhodněné ceníky se nevztahují na zboží v akci.

 5. PŘECHOD NEBEZPEČÍ A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ

  1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím.

  2. K převodu vlastnického práva ke Zboží z Alza.cz na Kupujícího dojde zaplacením celé kupní ceny Kupujícím.

 6. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

  1. Kupující přijetím těchto OPB2A prohlašuje a zaručuje se Alza.cz, že:


   1. veškerá následující prohlášení jsou pravdivá, přesná a úplná, přičemž neexistuje žádná skutečnost, která by byla s těmito prohlášeními v rozporu;

   2. řádně, zcela a pravdivě vyplnil Registraci Kupujícího;

   3. je oprávněn uzavřít VOPB2B, plnit své povinnosti z ní vyplývající a řádně a včas příslušnou transakci zrealizovat;

   4. Kupující je obchodní společností – advokátní kanceláří či daňově poradenskou společností nebo samostatným či spolupracujícím advokátem či daňovým poradcem ve smyslu příslušných zákonů, což dokládá v případě:

    1. Advokátní kanceláře a daňově poradenské společnosti uvedením IČO a firemním e-mailem v registraci;

    2. Samostatný advokát/spolupracující advokát/daňový poradce: pořízením fotografie sebe sama a skenem průkazu ČAK/KDPČR, na kterém Alza.cz a.s. stačí aby bylo z vepsaných viditelná fotografie, jméno, příjmení, ev. číslo a datum narození, a dále též uvedením IČO.

   5. uzavření OPB2A ani realizace jednotlivých kroků v souvislosti s těmito OPB2A není porušením jakékoliv povinnosti Kupujícího vyplývající z příslušných právních předpisů, závazných smluv, dohod a prohlášení, ani není v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu, soudu, rozhodčího nálezu, kterými by byl Kupující vázán, ani není porušením jakýchkoliv práv třetích osob;

   6. není v úpadku ani hrozícím úpadku, ani proti němu nebyl podán insolvenční návrh a/nebo návrh na výkon rozhodnutí.

 7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  1. Kupující se zavazuje, že své pohledávky, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou z jeho obchodních vztahů s Alza.cz na základě těchto OPB2A, nebude postupovat dále třetím subjektům, aniž by získal předchozí písemný souhlas Alza.cz.

  2. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na skutečnost, že se nejedná o distanční smlouvy uzavírané na základě těchto OPB2A ve smyslu příslušných ustanovení upravujících spotřebitelské smlouvy, kdy Kupující je podnikatel a Zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, není Kupující oprávněn od jednotlivých kupních smluv uzavřených na základě těchto OPB2A odstoupit do čtrnácti (14) dnů od doručení předmětného zboží bez udání důvodu. Ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto nejsou dotčena.

  3. Alza.cz je oprávněna zrušit členství v programu, pokud Zboží nebude Kupujícím opakovaně, tj. minimálně 3x vyzvednuto nebo jeho převzetí bude Kupujícím odmítnuto, v případě, kdy Alza.cz bude předem nezaplacené Zboží doručovat přepravní službou. Alza.cz zruší členství v programu jednostranným prohlášením o zrušení doručeným Kupujícímu, a to i elektronickou formou. V tomto případě má Alza.cz právo požadovat a Kupující je povinen zaplatit Alza.cz smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny takto objednaného a nepřevzatého Zbožím, které si Kupující nevyzvedl nebo odmítl, a to do sedmi (7) kalendářních dnů po obdržení písemného požadavku k jejímu vyplacení na bankovní účet Alza.cz. Tímto ustanovením není dotčeno právo Alza.cz na náhradu škody vzniklé porušením uvedené povinnosti.

  4. Strany berou na vědomí, že nedílnou součástí těchto OPB2A jsou Všeobecné obchodní podmínky Alza.cz (dále jen „VOP“) a dále Reklamační řád Alza.cz, které jsou k dispozici na webu Prodávajícího www.alza.cz, přičemž Kupující prohlašuje, že měl možnost se s těmito odkazujícími podmínkami seznámit před uzavřením této Smlouvy, jsou mu známy a bude je dodržovat. Tyto OPB2A včetně příslušných VOP a Reklamačního řádu představuje úplnou dohodu smluvních stran. Z důvodů právní jistoty smluvní strany sjednávají, že v případě, že VOP nebo Reklamační řád stanoví něco jiného než OPB2A, mají přednost tyto OPB2A.

  5. Strany berou na vědomí, že případné spory vzniklé z těchto OPB2A budou řešeny soudy České republiky dle místní příslušnosti Alza.cz.

V Praze, dne 25. 3. 2020

Vytisknout

P-DC1-WEB09
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací