AP+ nový vizuál Aplikace

Daně v roce 2020 (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT)

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Rok 2020 bude kvůli epidemii koronaviru nadmíru náročný. Ačkoliv na sčítání škod je brzy, již nyní je zřejmé, že řada menších firem a OSVČ se ocitne na samé hraně přežití. Stát aktuálně přijímá řadu opatření ve snaze negativní vliv na drobné a střední podnikatele zmírnit. Mimo jiné bude prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání o 3 měsíce, a nadto je v plánu odpuštění minimálních záloh na důchodovém pojištění pro OSVČ za půl roku. Jak se v nestálém, neustále se měnícím prostředí daní správně orientovat? Jak korektně vyplnit a do kdy nejpozději podat daňové přiznání za rok 2019? Nejen to se dozvíte v našem článku!

alza radi; dane; ucetnictvi; 2020

Daně v roce 2020 – OBSAH

  1. Minimální vs. zaručená mzda v roce 2020
  2. Zvýšení rodičovského příspěvku a nové sazby DPH v roce 2020
  3. Zdanění roku 2019 – daňové přiznání a termíny pro jeho podání
  4. Základ celkové daně u fyzických osob (2019) – jak správně vyplnit přiznání?
  5. Daň z příjmu fyzických osob a záloha na daň v následujícím období (2019)

Nový termín pro podání daňového přiznání: 1. 7. 2020

V souvislosti se šířením koronaviru zažívají podnikatelé nelehké chvíle. Ministerstvo financí proto prodloužilo termín pro podání daňového přiznání, a navíc odpustí některé pokuty. Základní body liberačního balíčku: 

  • Lhůta pro podání daňového přiznání bude prodloužena o 3 měsíce. Finanční úřad nebude pokutovat pozdní podání daně z příjmu, a to až do 1. července 2020. Opatření se týká fyzických i právnických osob. 
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení. O úlevu je potřeba zažádat a doložit důvod, který jakkoliv souvisí s koronavirem. 
  • Prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč. Opatření je plošné a není potřeba dokládat spojitost s koronavirem.
  • Generální finanční ředitelství bude moci individuálně prominout pokutu za nepodání kontrolního hlášení bez časového omezení. Podmínkou je prokázání návaznosti na epidemii koronaviru.
  • Prominutí správního poplatku za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně. Opatření je plošné a je účinné do 31. července 2020.

Bude odložena třetí vlna EET? Prozatímní stanovisko vlády k odkladu třetí a čtvrté vlny EET je takové, že to zákon neumožňuje. Nicméně dle slov ministryně financí Aleny Schillerové budou kontrolní orgány maximálně tolerantní při udělování případných pokut. Přesto je na místě mírná opatrnost – z informací uvedených na webu ministerstva financí vyplývá, že bude potřeba během kontroly doložit „jakkékoliv“ dotčení koronavirem. 

Minimální vs. zaručená mzda v roce 2020 – v čem je rozdíl?

Od ledna se minimální mzda zvýšila na 14 600 Kč. Je však rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou. Minimální mzda je nejnižší přípustná mzda. Na většinu pracovních pozic se vztahuje zaručená mzda, která je vyšší. Na každou pracovní pozici se vztahuje určitá výše zaručené mzdy. U státních zaměstnanců toto řeší platové třídy. V soukromém sektoru je něco obdobného. Zaručená mzda se odvozuje od výše minimální mzdy, pohybuje se od 14 600 Kč až po 29 200 Kč dle druhu práce. Nejnižší hodinová mzda v roce 2020 je 87,30 Kč.

alza radi; dane; ucetnictvi; 2020;
Znáte rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou? Jak se lednové navýšení minimální mzdy promítne do daní v roce 2020?

Minimální mzdu řeší Nařízení vlády č. 567/2006Sb. Výše minimální mzdy má vliv také na platbu zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, slevu na umístění dítěte do školky, podmínky přiznání daňového bonusu atd. Současně s minimální mzdou se zvyšují minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Na sociální pojištění se odvádí nejméně 2 544 Kč, na zdravotní pojištění je minimální záloha 2 352 Kč.

Zvýšení rodičovského příspěvku a nové sazby DPH v roce 2020

Další pozitivní změnou je zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc, mění se limit pro čerpání rodičovské ze 7 600 Kč na 10 000 Kč. U těch, kdo nedoložili příjem (studenti, nezaměstnaní, OSVČ), se zvyšuje měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči na dvojnásobek – 92 hodin, aniž by přišli o rodičovský příspěvek.

Pro rok 2020 jsou i nové sazby DPH, občanů se to asi moc nedotkne. Změny jdou většinou souběžně s poslední vlnou EET. Měla by to být jistá forma kompenzace pro podnikatele, na které tato povinnost letos dopadne (zákon o DPH č. 256/2019 Sb.). Nejvíce změn bude od 1. 5. 2020.

!

Od 1. 5. už budou všichni podnikatelé povinni evidovat všechny své přijaté tržby v hotovosti na území ČR. Tržby placené platebními kartami a převodem na účet nebudou evidenci podléhat.

Zdanění roku 2019 – daňové přiznání a termíny pro jeho podání

Přiznání má povinnost podat daňový rezident České republiky, který má příjmy ze zdrojů na území České republiky. Běžný termín pro podání přiznání k dani z příjmu za rok 2019 je do 1. 4. 2020, tento den je dnem úhrady případné daně. V souvislosti s epidemií koronaviru byl však termín posunut o 3 měsíce. Přiznání tak bude možno podat až 1. 7. 2020.

Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, pak je termín do 1. 7. 2020. Tato lhůta posunuta nebyla, a shoduje se tak s běžným termínem. Nadto je potřeba mít na paměti, že plná moc k zastupování daňovým poradcem musí být doručena na finanční úřad do 1. 4. 2020. Pokud potřebujte prodloužit termín podání daňového přiznání, je možno postupovat podle § 36 Daňového řádu a prodloužit si lhůtu až o měsíc. Platí se za to správní poplatek 300 Kč. I nadále platí liberační lhůta na podání – tzv. beztrestnost pozdějšího podání – 5 pracovních dní po termínu.

alza radi; dane; ucetnictvi; 2020; 2019
Středa 1. 4. 2020 je pro podání přiznání k dani z příjmu za rok 2019 naprosto klíčová.

Zaměstnanci si dělají sami přiznání, pokud mají souběh příjmů od více zaměstnavatelů, souběh zaměstnání a podnikání nebo ostatních příjmů a zaměstnání nebo překročili v několika měsících limit pro solidární zvýšení daně. Pokud si troufnete sami, nejlepší je vyplnit přiznání přímo na stránkách Ministerstva financí. Je tam i možnost si vyplněné přiznání zkontrolovat v „Protokolu chyb“ v pravém menu. Jedná se o kontrolu formální náplně a návazností.

Základ celkové daně u fyzických osob (2019) – jak správně vyplnit přiznání?

Základ celkové daně se u fyzických osob skládá z více druhů, které se ve výsledku sečtou dohromady.

Příjem ze závislé činnosti

Jako první je Příjem ze závislé činnosti podle § 6 Zákona o dani z příjmu – to jsou příjmy ze zaměstnání. Vyžádáte si od svého zaměstnavatele Potvrzení o zdanitelných příjmech a podle něj si vyplníte tuto část přiznání – ř. 31 až ř. 37.

Příjmy ze samostatné činnosti

Následují další druhy příjmů. §7 Zákona o dani z příjmu se týká podnikání a příjmů ze samostatné činnosti. Patří sem každá ekonomická činnost prováděná opakovaně, za účelem dosažení příjmů. Měl by na ni být většinou vydán živnostenský list. Pokud z různých důvodů živnostenský list není vystaven, ale činnost je opakovaná a za účelem příjmu, zdaňuje se. Příjmem je příjem přijatý v roce 2019 (tedy např. i úhrady faktur vydaných v roce 2018, ale příjem v 01/2019). Náklady lze uplatit buď skutečné dle Zákona o dani z příjmu, které slouží k zajištění a udržení příjmů (§24 a další), nebo náklady paušální – §7, odst. 7, kde se uplatní jako náklad určité procento bez nutnosti evidovat, archivovat a zkoumat doklady k nákladům. Vyplňuje se v Příloze č. 1 a přenáší na řádek 37 v přiznání.

alza radi; dane; ucetnictvi; 2020; 2019
Vyplňujeme daňové přiznání za rok 2019!

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy podle §8 Příjmy z kapitálového majetku. Zde se zdaňují příjmy – podíly na zisku tichého společníka, úroky z poskytnutých úvěrů a půjček, plnění ze zisku svěřeneckého fondu, úrokové příjmy z dluhopisů. Není to prodej kapitálového majetku, pouze příjmy z jeho držení. Nna tyto druhy příjmů se dají uplatnit pouze skutečné náklady. K tomu slouží Příloha č. 2, pak řádek č. 38.

Příjmy z nájmu a pronájmu nemovitosti nebo movité věci

Příjmy z nájmu a pronájmu nemovitosti nebo movité věci se zdaňují podle §9 a vyplňují se v Příloze č. 3. Náklady lze uplatnit buď přímé (skutečné), nebo opět procentem (30 %) bez dokládání.

Ostatní příjmy

Příjmy, které nespadají do předchozích kategorií, se zdaňují podle §10 Ostatní příjmy. Patří sem např. příjmy z prodeje obchodního podílu, příjmy z prodeje dluhopisů, pokud není splněn časový test, a dále příjmy z prodeje kryptoměn. Velká část Zákona o dani z příjmu je věnována i výjimkám a osvobození od daně, je potřeba si je konkrétně prostudovat.

i

Forma podání daňového přiznání a slevy na dani

Přiznání je možné podat elektronicky nebo v papírové formě. Pro držitele datových schránek je povinné ho podat elektronicky. V opačném případě by poplatník dostal pokutu. S přiznáním se musí podat všechny přílohy prokazující slevy na dani. Slevy jsou dvojí. Jedná se o slevy ze základu daně – tj. úroky z hypotéky, zaplacené životní a penzijní pojištění, dary (i darování krve) a dále jsou to slevy z vypočtené daně, tj. slevy na děti, na nezaopatřenou manželku, sleva na poplatníka, na studenta atd.

Daň z příjmu fyzických osob a záloha na daň v následujícím období (2019)

Daň z příjmu fyzických osob je 15 % z celkového základu daně. Pokud vyjde daň z příjmů § 7 – § 10 vyšší než 30 000 Kč, vzniká poplatníkovi povinnost platit zálohu na daň v následujícím období. Tato záloha se pak zúčtuje proti vypočtené daňové povinnosti. Každý podnikatel musí ještě po podání daňového přiznání vyplnit a podat Přehled na sociální správu a zdravotní pojišťovnu. V Přehledu uvede také své příjmy, spočítá si z nich povinné pojištění, které po odečtení záloh zaplatí.


Martin Polívka

Hana Trnková Kocourková

Hana Trnková Kocourková má za sebou 15letou účetní praxi, kryptoměnám se pak věnuje poslední 2 roky. Je majitelkou účetní kanceláře Daněhned s.r.o.

Vytisknout
P-DC1-WEB04
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací