Všechny dárky jako na dlani Bridgestone

Dětská soutěž: ,,Vánoce s Alzákem‘‘ - pravidla

Zobrazit katalog

TVŮRČÍ SOUTĚŽ
„VÁNOCE S ALZÁKEM“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 23. 11. 2015 do 23:59 hodin dne 16. 12. 2015 (dále jen „Doba konání“) tvůrčí soutěž zvanou „Vánoce s Alzákem“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/detska-soutez-vanoce-s-alzakem-pravidla-art15778.htm.
  2. Předmětem Soutěže je vytvoření obrázku s prvkem Vánoc, znázorňující mj. i maskota Alzy (dále jen „Dílo“) a nahrát toto Dílo vytvořené ručně nebo elektronicky v elektronickém formátu jpeg do systému Alzy přes webové rozhraní na internetové stránce provozované Alzou, a to konkrétně www.alza.cz/vanocnisoutez/uvod.htm.
  3. Smyslem Soutěže je podpořit tvůrčí činnost dětí ve věku 3 – 15 let tak, aby kreativním a neotřelým způsobem zpracovaly Vánoce a mohli rozvíjet svou fantazii.
  4. Dílo s ohledem na jeho případnou aplikaci musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména, nikoliv však výlučně, využívána soutěžiteli Alzy.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každý rodič z České republiky může přihlásit své dítě ve věku 3 – 15 let do Soutěže (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
   1. Je plně svéprávný a jeho rodičovská práva k dítěti nejsou nijak omezena;
   2. Dítě Účastníka vytvoří Dílo a Účastník jej přihlásí do Soutěže, přičemž je oprávněn jej zastupovat;
   3. Účastník bude mít kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze, tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
   4. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, Účastníci, kteří:
   1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
  3. Účastník prohlašuje a potvrzuje tím, že se zúčastní této Soutěže, že:
   1. Dílo obsahuje prvek Vánoc a vyobrazení maskota Alzy;
   2. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy;
   3. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Alzy;
   4. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
   5. na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti Účastníka, resp. jeho dítěte, v Soutěži a která by byla na překážku vzniku Licence dle níže uvedeného;
   6. se účastní Soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku.
  4. Ve smyslu ust. § 899 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud Účastník v souvislosti s Dílem získá výhru a/nebo jakoukoliv jinou hodnotu, tuto nabývá dítě Účastníka, jakožto autor Díla.
  5. Účastník zastupující autora Díla a na základě účasti v Soutěži poskytuje Alze oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu 3 let od okamžiku nahrání Díla přes webové rozhraní na internetové stránky Alzy, bez územního a množstevního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Dílo užívat a poskytnout licenci jiné osobě kromě Alzy. Účastník tak poskytuje Alze oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby. Účastník se zavazuje zajistit Alze nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Alza není povinna Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Účastníka, že Soutěž nedokončí.
  6. Alza má právo jednostranně rozhodnout o odstranění Díla, které bude nahráno do systému Alzy a bude v rozporu s těmito pravidly Soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními Soutěžícího, a to bez náhrady.
  7. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
 3. PRAVIDLA ÚČASTI V KAMPANI
  1. Každý Účastník splňující podmínky a pravidla této Soutěže nahraje Dílo v elektronickém formátu jpeg do systému Alzy, přes webové rozhraní na internetové stránce provozované Alzou, a to www.alza.cz/vanocnisoutez/uvod.htm v Době konání Soutěže s tím, že u Díla uvede i jméno a příjmení dítěte, tj. autora Díla, a jeho věk, které bude moci Alza uvádět následně na jí provozovaném webu, pro což Účastník dává výslovný souhlas. Den následující po nahrání Díla Účastníkem, dojde ke schválení, případně zamítnutí, takového Díla ze strany Alzy. Alza má výhradní právo rozhodnout, jaká Díla na svých stránkách zveřejní a jaká nikoliv.
  2. Na pozdě nahraná Díla do systému Alzy, tedy po uplynutí Doby konání Soutěže, nebude brán zřetel.
  3. Účastníci nemají právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s účastí v Soutěži a mají právo pouze na 1 cenu za jedno nahrané Dílo.
  4. Vyhodnocení Soutěže bude probíhat tak, že 12 ze zaslaných a zveřejněných Děl vybere odborná porota složena na základě určení Alzou, tito vybraní Účastníci, resp. Díla, vyhrají Produkty specifikované níže.
 4. CENY V SOUTĚŽI
  1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující: (dále jen „Produkt“).
  2. Výhercem Produktu se stává Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a jehož Dílo bylo mezi 12 vybranými odbornou porotou a který obdrží 1 z výše uvedených Produktů. Každý Účastník, který nevyhrál Produkt, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Alza nemusí zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.
  3. Alza vyhlásí výherce Produktu na stránkách www.alza.cz/vanocnisoutez/uvod.htm nejpozději do 5 dnů od ukončení Soutěže.
  4. Alza bude výherce Produktu kontaktovat telefonicky do 3 pracovních dnů ode dne vyhlášení vítězů Soutěže, a to na telefon, který má daný Účastník uvedený v registraci na Alze. Podmínkou předání Produktu je osobní vyzvednutí na pobočce Alzy s tím, že Účastník a/nebo jeho dítě se nechá vyfotit s Produktem pro marketingové účely Alzy.
  5. Nepřevzatá výhra, či výhra Účastníka, který nereaguje na zprávu Alzy o výhře, propadá Alze po uplynutí lhůty 30 dnů od vyhlášení konkrétního výherce.
  6. Alza neposkytuje na Produkt žádnou záruku, nicméně v případě poškození Produktu přímo z výroby provede výměnu Produktu.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Nahráním Díla do systému Alzy Účastník Alze dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, jméno a příjmení jeho dítěte, fotografie a slovní projevy Účastníka a/nebo jeho dítěte mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka a/nebo jeho dítěte, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním Produktu, a to na období 3 let od počátku Soutěže.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zrušit.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.
  5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník nahráním Díla do systému Alzy vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Praze, dne 23. 11. 2015

Zkuste nové Alza Premium Moje Alza Přihlásit Pro organizace Jak nakoupit
P-DC1-WEB03
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi