BOOST JBL Philips Alza dny Boost

Pravidla dětské soutěže

Zobrazit katalog

TVŮRČÍ soutěž

„Řekněte dětem, aby nakreslili, jak si představují Letní vánoce, a vyhrajte pro ně jeden z 50 iPadů!“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 7. 5. 2014 do 23:59 hodin dne 25. 6. 2014 (dále jen „Doba konání“) tvůrčí soutěž zvanou „Řekněte dětem, aby nakreslili, jak si představují Letní vánoce a vyhrajte pro ně jeden z 50 iPadů!“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/pravidla-detske-souteze-art10452.htm.
  2. Předmětem Soutěže je vytvoření obrázku s prvkem Letních vánoc, znázorňujícího mj. maskota Alzy, letní vánoční stromek a dárek (dále jen „Dílo“) a nahrát toto Dílo vytvořené ručně nebo elektronicky v elektronickém formátu pdf nebo jpeg do systému Vyhlašovatele přes webové rozhraní na internetové stránce provozované Alzou, a to www.alza.cz/namalujvanoce.
  3. Smyslem Soutěže je podpořit tvůrčí činnost dětí ve věku 3 – 15 let tak, aby kreativním a neotřelým způsobem zpracovaly Letní vánoce a mohli rozvíjet svou fantazii.
  4. Dílo s ohledem na jeho případnou aplikaci musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména nikoliv však výlučně využívána soutěžiteli Alzy.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každý rodič z České republiky a Slovenska může přihlásit své dítě ve věku 3 – 15 let do Soutěže (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
   1. Rodič je plně svéprávný a jeho práva k dítěti nejsou nijak omezena;
   2. Dítě Účastníka vytvoří Dílo a jeho rodič jej přihlásí do Soutěže, přičemž je oprávněn jej zastupovat;
   3. Bude mít kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze, tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, datum narození, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
   4. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
   1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
  3. Účastník prohlašuje a potvrzuje tím, že se zúčastní této Soutěže, že:
   1. Dílo obsahuje prvek Letních vánoc, vyobrazení maskota Alzy a dárek;
   2. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy;
   3. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Vyhlašovatele;
   4. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
   5. na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti Účastníka, resp. jeho dítěte, v Soutěži a která by byla na překážku vzniku Licence dle níže uvedeného;
   6. se účastní Soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku a jeho účast;
  4. Ve smyslu ust. § 899 občanského zákoníku, pokud Účastník v souvislosti s Dílem získá výhru a/nebo jakoukoliv jinou hodnotu, tuto nabývá dítě Účastníka jakožto autor Díla.
  5. Účastník zastupující autora Díla na základě účasti v Soutěži poskytuje Alze oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu 3 let a bez územního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Dílo užívat a poskytnout licenci jiné osobě kromě Alzy. Soutěžící tak poskytuje Alze oprávnění k Díla všemi zákonem povolenými způsoby. Účastník se zavazuje zajistit Alze nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Alza není povinna Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Účastníka, že Soutěž nedokončí.
  6. Alza má právo jednostranně rozhodnout o odstranění Díla, které bude nahráno do systému Alzy a budou v rozporu s těmito pravidly Soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními Soutěžícího, a to bez náhrady.
  7. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
 3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každý Účastník splňující podmínky a pravidla této Soutěže nahraje Dílo v elektronickém formátu jpeg do systému Alzy přes webové rozhraní na internetové stránce provozované Alzou, a to www.alza.cz/namalujvanoce/vlozit.htm v Době konání s tím, že u Díla uvede i jméno a příjmení dítěte, autora Díla, a jeho věk, které bude moci Alza uvádět následně na jí provozovaném webu, pro což Účastník dává výslovný souhlas. První den, kdy Účastník nahraje Dílo, dojde ke schválení případně zamítnutí takového Díla.
  2. Na pozdě nahraná Díly do systému Alzy, tedy po uplynutí Doby konání, nebude brán zřetel.
  3. Soutěžící nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži a mají právo pouze na jednu (1) cenu s jedním Dílem.
  4. Druhý den po nahrání Díla mohou jednotlivé osoby hlasovat pro takové Dílo, které se jim líbí. Hlas udělí tak, že kliknou na hlasovací tlačítko u konkrétního Díla, poté se jim otevře dialogové okno, kam musí napsat číslo svou emailovou adresu, aby mohlo dojít k ověření daného hlasu, hlasování je platné pouze tehdy, pokud hlasující klikne na ověřovací odkaz, který byl hlasujícímu zaslán na emailovou adresu. Z každého emailu lze zaslat v jednom dni pouze jeden hlas. V dalším dni se již o takovém Díle nehlasuje.
 4. CENY V SOUTĚŽI
  1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:

   1. – 50. cena – iPAD mini 16GB WiFi Space Gray and Black (dále jen „Produkt“), kdy každý den v Době konání bude rozdán jeden Produkt a poslední den budou rozdány Produkty dva.

  2. Výhercem Soutěže se stává Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a jehož Dítě je tvůrcem nejlepšího Díla dle vyhodnocení provedeného jednotlivými hlasujícími v konkrétní den hlasování, který obdrží jeden Produkt. Poslední den Doby konání Soutěže budou rozdány dva Produkty, a to těm dvěma, kteří získají v poslední Den konání nejvíce hlasů pro své Dílo. Každý Účastník, který nevyhrál Produkt den po nahrání Díla, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Alza nemusí zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.
  3. Alza bude výherce kontaktovat telefonicky do tří pracovních dnů ode dne, kdy jeho Dílo získalo nejvíce hlasů, a to na telefon, který má uvedený v registraci na Alze. Podmínkou předání Produktu je osobní vyzvednutí na pobočce Alzy (příp. jeho smluvního partnera) s tím, že Účastník spolu s autorem Díla se nechá vyfotit pro marketingové účely Alzy.
  4. Nepřevzatá výhra, či výhra Účastníka, který nereaguje na zprávu Alzy o výhře, propadá Alze po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení konkrétní výhry.
  5. Alza neposkytuje na Produkt žádnou záruku, nicméně v případě poškození Produktu přímo z výroby provede výměnu Produktu.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho a jeho dítěte jako autora Díla jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období tří (3) let od počátku Soutěže.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zrušit.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.
  5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník nahráním Díla do systému Alzy vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
 7. chapter 7
  1. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  2. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  3. text
  4. text
  5. text
  6. text
  7. text
 8. chapter 8
  1. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  2. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  3. text
  4. text
  5. text
  6. text
  7. text

V Praze, dne 7. 5. 2014

Vytisknout
P-DC1-WEB17
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací