Alza days prosinec Alza days prosinec
Zobrazit katalog

TVŮRČÍ SOUTĚŽ

„VYFOŤTE RODINNOU OSLAVU LETNÍCH VÁNOC S ALZÁKEM“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 11. 5. 2015 do 23:59 hodin dne 28. 6. 2015 (dále jen „Doba konání“) tvůrčí soutěž zvanou „VYFOŤTE RODINNOU OSLAVU LETNÍCH VÁNOC S ALZÁKEM“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/pravidla-letni-fotosouteze-art10962.htm.
  2. Předmětem Soutěže je vytvoření fotografie v Době konání, na níž bude zachycena reálná nebo vysněná rodinná oslava Letních Vánoc za účasti maskota Alzy Alzáka, který může být buď originální od Alzy nebo vyrobený podomácku (dále jen „Dílo“) a nahrát toto Dílo v elektronickém formátu pdf nebo jpeg do systému Alzy přes webové rozhraní na internetové stránce provozované Alzou, a to: www.alza.cz/fotosoutez.
  3. Smyslem Soutěže je podpořit tvůrčí činnost účastníků Soutěže a zvýšit dovednosti při práci s digitálním fotoaparátem a/nebo chytrým telefonem a sdílením dat prostřednictvím sítě internet.
  4. Dílo s ohledem na jeho případnou aplikaci musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména nikoliv však výlučně využívána soutěžiteli Alzy.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každý člověk z České republiky a Slovenska se může přihlásit do Soutěže (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
   1. Je plně svéprávný a je autorem Díla;
   2. Bude mít kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze (jí provozovaném eshopu), tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, datum narození, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
   3. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
   1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
  3. Účastník prohlašuje a potvrzuje tím, že se zúčastní této Soutěže, že:
   1. Dílo obsahuje prvek rodinné oslavy Letních Vánoc a zároveň vyobrazení maskota Alzy Alzáka;
   2. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy;
   3. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Vyhlašovatele;
   4. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
   5. je autorem Díla, na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti Účastníka v Soutěži a která by byla na překážku vzniku Licence dle níže uvedeného;
   6. Dílo bylo pořízeno se souhlasem případných fyzických osob na/v ní zobrazených, přičemž tyto osoby zároveň vyslovily souhlas se zveřejněním Díla na webu www.alza.cz, přičemž Účastník nese odpovědnost za obsah Díla i za jeho zveřejnění.
   7. se účastní Soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku a jeho účast je dobrovolná;
  4. Účastník jako autor Díla na základě účasti v Soutěži poskytuje Alze oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu 3 let a bez územního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Dílo užívat a poskytnout licenci jiné osobě kromě Alzy. Soutěžící tak poskytuje Alze oprávnění k Díla všemi zákonem povolenými způsoby. Účastník se zavazuje zajistit Alze nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Alza není povinna Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Účastníka, že Soutěž nedokončí.
  5. Alza má právo jednostranně rozhodnout o odstranění Díla, které bude nahráno do systému Alzy a budou v rozporu s těmito pravidly Soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními Soutěžícího, a to bez náhrady.
  6. V případě vyloučení Účastníka (mj. z důvodu odmítnutí Díla pro nesoulad s těmito pravidly a podmínkami) nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
 3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každý Účastník splňující podmínky a pravidla této Soutěže nahraje Dílo v elektronickém formátu pdf nebo jpeg do systému Alzy přes webové rozhraní na internetové stránce provozované Alzou, a to: www.alza.cz/fotosoutez v Době konání s tím, že u Díla uvede i své jméno a příjmení jako autora Díla, které bude moci Alza uvádět následně na jí provozovaném webu, pro což Účastník dává výslovný souhlas. První den, kdy Účastník nahraje Dílo, Alza schválí Dílo ke zveřejnění nebo jej zamítne.
  2. Na pozdě nahraná Díly do systému Alzy, tedy po uplynutí Doby konání, nebude brán zřetel.
  3. Soutěžící nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži a mají právo pouze na jednu (1) cenu s jedním Dílem.
  4. Následující kalendářní týden po nahrání a schválení Díla mohou jednotlivé osoby hlasovat pro takové Dílo, které se jim líbí. Hlas udělí tak, že kliknou na hlasovací tlačítko u konkrétního Díla, poté se jim otevře dialogové okno, kde se jim zobrazí specifikace čísla, tj. 9001003 pro hlasující z České republiky a 6662 pro hlasující ze Slovenské republiky, kam pro úspěšné hlasování musí zaslat SMS ze svého mobilního telefonu v daném formátu, tj. ALZA ČÍSLO DÍLA. Hlasování je platné pouze tehdy, pokud byl odeslán hlas na dané číslo za splnění daných podmínek. Cena za SMS v ČR je 3 Kč vč. DPH a cena za SMS na Slovensku je 0,1 EUR vč. DPH. Technické řešení zajišťuje Airtoy a.s., IČ 26144085, sídlem Praha 1, Politických vězňů 1272/21, PSČ 11000, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6320, [email protected], infolinka +420602777555. Z každého telefonního čísla lze zaslat v jednom kalendářním týdnu pouze jeden hlas. V dalším kalendářním týdnu po hlasovacím kalendářním týdnu se již o takovém Díle nehlasuje.
 4. CENY V SOUTĚŽI
  1. Vybraní Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující balík cen (dále jen společně „Balík Cen“):
   • 1x 55“ televize LG 55LB582V v hodnotě 18 499 Kč vč. DPH;
   • 1x herní konzole Microsoft Xbox One se senzorem Kinect + hra Dance Central Spotlight v hodnotě 13 490 Kč vč. DPH;
   • 1x dárková sada kosmetiky Pure Fiji Karambola II v hodnotě 699 Kč vč. DPH;
   • 1x pánský holicí strojek Remington R4150 v hodnotě 849 Kč vč. DPH;
   • 1x dětská experimentální sada Salón krásy v hodnotě 639 Kč vč. DPH;
   • 1x elektronická stavebnice Boffin 100 v hodnotě 499 Kč vč. DPH.
  2. V Soutěži bude rozdáno celkem sedm (7) Balíků Cen, tj. za každý týden trvání Soutěže jeden Balík Cen.
  3. Výhercem Soutěže se stává Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a stal se tvůrcem nejlepšího Díla v předmětném kalendářním týdnu dle vyhodnocení provedeného jednotlivými hlasujícími v příslušný kalendářní týden hlasování, který obdrží jeden Balík Cen.
  4. Každý Účastník, který nevyhrál Balík Cen po ukončení hlasování v kalendářním týdnu po nahrání Díla, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Alza nemusí zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.
  5. Alza vyhlásí výherce Balíku Cen vždy první pracovní den po příslušném kalendářním týdnu, v němž probíhalo hlasování.
  6. Alza bude výherce kontaktovat telefonicky do tří pracovních dnů od skončení kalendářního týdne, v němž probíhalo hlasování, kdy jeho Dílo získalo nejvíce hlasů, a to na telefon, který má uvedený v registraci na Alze.
  7. Podmínkou předání Balíku Cen je osobní vyzvednutí na pobočce Alzy (příp. jeho smluvního partnera) s tím, že Účastník se nechá vyfotit pro marketingové účely Alzy.
  8. Nepřevzatá výhra, či výhra Účastníka, který nereaguje na zprávu Alzy o výhře, propadá Alze po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení konkrétní výhry.
  9. Alza neposkytuje na Balík Cen žádnou záruku, nicméně v případě poškození jednotlivé ceny z Balíku Cen přímo z výroby provede výměnu předmětné ceny.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období tří (3) let od počátku Soutěže.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zrušit.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.
  5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník nahráním Díla do systému Alzy vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Praze, dne 6. 5. 2015

P-DC1-WEB13
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací