Pravidla vánoční soutěže

Zobrazit katalog

TVŮRČÍ soutěž
„Zpíváme s Alza.cz“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 10. 11. 2014 do 23:59 hodin dne 21. 12. 2014 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž zvanou „Zpíváme s Alza.cz“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/pravidla-vanocni-souteze-art11949.htm provozované Alzou.
  2. Předmětem Soutěže je vytvoření krátkého audiovizuálního záznamu (v rozsahu 15 – 60 vteřin) v Době konání, na němž bude zachycen mimozemšťan Alza (maskot Alzy) spolu s melodií a zpívaným textem písně, jejíž text musí obsahovat slova „Alza“ a „Vánoce“ (dále jen „Dílo“) a nahrát toto Dílo v elektronickém formátu na internetový portál www.youtube.com.
  3. Smyslem Soutěže je podpořit tvůrčí činnost účastníků soutěže a zvýšit dovednosti při práci s elektronickými zařízeními a sdílením dat prostřednictvím sítě internet.
  4. Dílo s ohledem na jeho případnou aplikaci musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména nikoliv však výlučně využívána soutěžiteli Alzy.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každá osoba starší osmnácti (18) let z České republiky nebo Slovenské republiky se může přihlásit do Soutěže (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
   1. Je plně svéprávný a má autorská práva k Dílu;
   2. Má kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze (jí provozovaném eshopu), tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, datum narození, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
   3. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
   1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;
  3. Účastník prohlašuje a potvrzuje tím, že se zúčastní této Soutěže, že:
   1. Dílo obsahuje slova „Alza“ a "Vánoce", vyobrazení maskota Alzy;
   2. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy;
   3. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Alzy;
   4. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
   5. na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti Účastníka v Soutěži a která by byla na překážku vzniku Licence dle níže uvedeného;
   6. má nezbytné souhlasy od všech osob, které jsou v Dílu zachyceny, s pořízením jejich podobizny nebo uvedením jejich identifikačních údajů a jejich dalším šířením, zejména ve smyslu práva na ochranu osobnosti;
   7. se účastní Soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku na jeho účast.
  4. Účastník Díla na základě účasti v Soutěži poskytuje Alze oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu 3 let a bez územního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Dílo užívat a poskytnout licenci jiné osobě kromě Alzy. Soutěžící tak poskytuje Alze oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby. Účastník se zavazuje zajistit Alze nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Alza není povinna Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Účastníka, že Soutěž nedokončí.
  5. Alza má právo jednostranně rozhodnout o odstranění Díla, jehož odkaz na portál www.youtube.com bude nahrán do systému Alzy a bude v rozporu s těmito pravidly Soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními Účastníka, a to bez náhrady.
  6. Alza nenese žádnou odpovědnost, pokud dojde ke smazání či zablokování Díla na internetovém portálu www.youtube.com, takový Účastník bude ze Soutěže automaticky vyloučen.
  7. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
 3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každý Účastník splňující podmínky a pravidla této Soutěže nahraje Dílo v elektronickém formátu přes webové rozhraní na internetové stránce www.youtube.com v Době konání s tím, že Dílo bude nazváno „Zpíváme s Alza.cz“, bude veřejně přístupné a Účastník k němu připojí krátký komentář. Každý Účastník u Díla uvede své jméno a příjmení jako autora Díla, které bude moci Alza uvádět následně na jí provozovaném webu, pro což Účastník dává výslovný souhlas. Účastník následně zašle na e-mailovou adresu [email protected], který bude mít v předmětu zprávy „Alza Vánoční soutěž 2014 - Jméno Příjmení Účastníka“, v tělu e-mailu bude pouze URL odkaz na nahrané dílo na portálu www.youtube.com a datum narození. Do 24 hodin po zaslání tohoto e-mailu na [email protected], dojde ke schválení případně zamítnutí takového Díla. Pokud bude Dílo schváleno, bude zveřejněno na www.alza.cz/vanocnisoutez. Pokud Alza zamítne zveřejnění Díla skrze své internetové stránky, zejména pro nesplnění podmínek Soutěže, bude Účastníka o tomto informovat e-mailem. Účastník může odkaz na Dílo zaslat pouze z e-mailové adresy, kterou má uvedenou ve své registraci na Alze, na e-maily zaslané z jiné, než registrované e-mailové adresy, nebude brán zřetel.
  2. Na pozdě nahraná Díla, případně pozdě zaslané e-mailové zprávy, tedy po uplynutí Doby konání, nebude brán zřetel.
  3. Účastníci nemají právo na náhradu vynaložených nákladů na účast v Soutěži a mají právo pouze na jednu (1) cenu s jedním Dílem, tj. Dílo lze použít pro účast v této Soutěži pouze jedenkrát.
  4. Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze jednou a s jedním Dílem. Dílo musí být zveřejněno na internetovém portálu www.youtube.com od svého nahrání Účastníkem a zařazení do Soutěže, až do případného předání výhry.
  5. Vyhodnocení Soutěže bude probíhat následujícím způsobem. 20 Děl, která budou mít za Dobu konání Soutěže na internetovém portálu www.youtube.com nejvíce zhlédnutí, vyhrávají balíček cen specifikovaný níže. Dalších 5 Děl vybere odborná porota vybraná Alzou, tito Účastníci vyhrají produkty specifikované níže.
 4. CENY V SOUTĚŽI
  1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:

   Balíčky cen pro 20 (dvacet) děl s největším počtem zhlédnutí za Dobu konání Soutěže:

   • 1. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Dell Venue 7 černý
    • Dámské hodinky Jet Set J55184-642
   • 2. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Dell Venue 7 černý
    • Dámské hodinky Jet Set J5636R-042
   • 3. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Dell Venue 7 černý
    • Unisex hodinky Axcent of Scandinavia X1392R-662
   • 4. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Dell Venue 7 černý
    • Unisex hodinky Axcent of Scandinavia X17023-736
   • 5. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Dell Venue 7 černý
    • Unisex hodinky Axcent of Scandinavia X17023-131
   • 6. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Tablet ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB modrý
    • Dámské hodinky Jet Set J13134-652
   • 7. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Tablet ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB modrý
    • Unisex hodinky Jet Set J50962-143
   • 8. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Tablet ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB modrý
    • Unisex hodinky Jet Set J50962-148
   • 9. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Tablet ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB modrý
    • Unisex hodinky Jet Set J50962-144
   • 10. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Tablet ASUS MeMO Pad HD 7 ME173X 16GB modrý
    • Pánské hodinky Jet Set J91101-230
   • 11. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G black
    • Pánské hodinky Jet Set J56364-642
   • 12. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G black
    • Pánské hodinky Jet Set J56364-642
   • 13. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G black
    • Dámské hodinky Jet Set J8445R-062
   • 14. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G black
    • Pánské hodinky Axcent of Scandinavia X83001-217
   • 15. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Tablet Lenovo IdeaTab A7-30 3G black
    • Unisex hodinky Axcent of Scandinavia X1330R-666
   • 16. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Unisex hodinky Jet Set J93491-15
   • 17. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Unisex hodinky Jet Set J93491-24
   • 18. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Unisex hodinky Jet Set J93491-22
   • 19. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Unisex hodinky Jet Set J93491-18
   • 20. cena za zhlédnutí
    • JABRA REVO (Grey)
    • LEGO DUPLO Můj první vláček 10507
    • Dámské hodinky Jet Set J93491-20

   1. – 5. cena – cena pro Díla vybraná odbornou porotou (dále jen „Balíček cen poroty:“).

   • Microsoft Xbox 360 4GB Kinect Bundle + Forza Horizon + Kinect sports 1 + Kinect Adventures
   • LEGO 71006 The Simpsons House
   • Phillips Visa Pure
   • Western Digital My Cloud 2000GB
  2. Výhercem Balíčku cen se stává Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a jehož Dílo patřilo mezi dvacet (20) nejsledovanějších Děl na internetovém portálu www.youtube.com a který obdrží jeden Balíček cen. Každý Účastník, který nevyhrál Balíček cen, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Alza nemusí zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.
  3. Výhercem Produktu se stává Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a jehož Dílo bylo mezi pěti (5) vybranými odbornou porotou a který obdrží jeden Produkt. Každý Účastník, který nevyhrál Produkt, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Alza nemusí zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.
  4. Alza vyhlásí výherce Balíčku cen nebo Produktu nejpozději do tří (3) dnů od ukončení Soutěže.
  5. Alza bude výherce Balíčku cen nebo Produktu kontaktovat telefonicky do tří (3) pracovních dnů ode dne vyhlášení vítězů Soutěže, a to na telefon, který má uvedený v registraci na Alze. Podmínkou předání Balíčku cen nebo Produktu je osobní vyzvednutí na pobočce Alzy (příp. jejího smluvního partnera) s tím, že Účastník se nechá vyfotit s Balíčkem cen nebo Produktem pro marketingové účely Alzy.
  6. Nepřevzatá výhra, či výhra Účastníka, který nereaguje na zprávu Alzy o výhře, propadá Alze po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení konkrétní výhry.
  7. Alza neposkytuje na Balíček cen nebo Produkt žádnou záruku, nicméně v případě poškození Balíčku cen nebo Produktu přímo z výroby provede výměnu Balíčku cen nebo Produktu.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Nahráním Díla do systému Alzy dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním Balíčku cen nebo Produktu, a to na období tří (3) let od počátku Soutěže.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zrušit.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.
  5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník nahráním Díla na internetový portál www.youtube.com a zasláním e-mailu na adresu [email protected] s odkazem na Dílo vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Praze, dne 7. 11. 2014

P-DC1-WEB17
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací