Garance výhodné ceny Sleva 10 % s HelloPay Alza kartou.

Rakouská škola ekonomie: co má společného s Bitcoinem?

Zobrazit katalog

Článek

Aktualizováno

Rakouská škola bývá mezi příznivci Bitcoinu často skloňována. Nejznámější propagátoři jako Saifedean Ammous či Stephan Livera se k “rakušanům” sami rádi hlásí. Jaké jsou hlavní myšlenky rakouské školy a co má vlastně společného s Bitcoinem?

Rakouská škola ekonomie – OBSAH

 1. Proč vlastně “rakouská” škola?
 2. Podstata rakouské školy
 3. Ceny: systém přenosu informací
 4. Rakouská teorie hospodářského cyklu
 5. Soukromé peníze
 6. Závěr aneb ekonomie jako nepostradatelný rámec

Proč vlastně “rakouská” škola?

Rakouská škola ekonomie nemá s dnešním Rakouskem paradoxně již nic společného. Počátky této ekonomické školy sahají do druhé poloviny devatenáctého století, kdy Carl Menger publikuje Zásady ekonomie. Mengerova kniha a myšlenky v ní obsažené byly revoluční, a to doslova - stály totiž na počátku marginalistické revoluce. Nejednalo se však o revoluci s molotovem v ruce, nýbrž o zásadní změnu v ekonomické analýze lidského jednání. Dřívější ekonomové vysvětlovali hodnotu zboží a služeb pomocí nákladů. V rámci této nákladové teorie hodnoty zároveň uvažovali o statcích v kontextu ucelených tříd, nikoli jednotlivých statků. Tento přístup nicméně produkoval očividné paradoxy: jak to, že jsou diamanty dražší než voda, ačkoli voda je mnohem užitečnější? Jak to, že neopracovaný zlatý valoun může šťastnému nálezci koupit celý pracně postavený dům?

Na scénu přichází Carl Menger který vysvětluje, že lidé hodnotí statky nikoli podle vynaložených nákladů, ale podle toho, jak dobře uspokojují jejich subjektivní potřeby. A nehodnotí třídy statků, nýbrž mezní přírůstky statků. Jinými slovy, člověk neporovnává vodu a diamanty jako třídu, nýbrž porovnává například dodatečný litr vody s dodatečným karátem diamantu. Voda jako třída je velice užitečná - není však příliš vzácná a je snadné uspokojit si potřebu žízně. Diamanty jako třída sice nejsou oproti vodě tak užitečné - nicméně jako mezní jednotky jsou velmi vzácné a vysoce poptávané pro uspokojení potřeb estetiky, investic a v průmyslovém využití.

V češtině naštěstí máme rozlišování mezi Rakouskem a Austrálií snadné. Pozor ale na ekonomiku (hospodářský subjekt, například země) a ekonomii (společenská věda)!

Na Mengera dále navázali další autoři s rakouským původem: Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek. Poslední dva emigrovali před druhou světovou válkou do Spojených států a Anglie, v Rakousku tato tradice následně zanikla a dále byla udržována zejména ve Spojených státech (institucemi jako Mises Institute a na některých univerzitách), silné zázemí má i v porevoluční České republice.

Je pozoruhodné, že s marginalistickou teorií hodnoty přišli nezávisle na sobě tři ekonomové Carl Menger, Léon Walras a William Jevons. Jedná se o pěkný příklad tzv. konvergentní evoluce , kdy se stejnými vstupy dospějí vědci (či přírodní síly) ke stejnému výsledku. Marginalistická teorie hodnoty se následně stala základem moderní ekonomie, a nákladová teorie hodnoty byla všeobecně opuštěna jako neplatná (až na marxistické hipstery v kavárnách všude po světě).

i

Metodologický individualismus

Pořád nemáte metodologie dost? No dobrá, tak tady máte další nálož. Rakouská škola se vyznačuje silným důrazem na jednání jedince. Jsou to pouze jednotliví lidé, nikoli společenské instituce, kdo má preference a usiluje o jejich naplnění. “To, že existují národy, státy a církve, že existuje společenská kooperace, je patrné pouze v jednání konkrétních jednotlivců. Nikdo ještě nespatřil národ, aniž by viděl jeho členy,” uvádí Ludwig von Mises v Lidském jednání.

Analýza všech ekonomických fenoménů, od rozhodování spotřebitelů, přes inflaci, až po teorii hospodářského cyklu, tak vždy začíná zkoumáním preferencí a incentiv jedinců (např. podnikatelů, či úředníků centrálních bank).

Ekonomové rakouské školy si stojí za tím, že společenské instituce nejsou suverénními ekonomickými entitami. Jednají pouze lidé na úrovni jedince. Ano, jedinci mohou být ovlivnitelní a manipulovatelní davem či ideologií - vždy to však jsou v konečném důsledku konkrétní jedinci, kteří uvádějí do pohybu svá těla a dávají průchod svým myšlenkám. To, jak upozorňuje Mises, platí i jedná-li člověk ve jménu státu: “Kat, nikoli stát, popravuje zločince.”

Podstata rakouské školy

Rakouskou ekonomickou školu můžeme pro potřeby tohoto textu charakterizovat jako soubor poznatků o povaze lidského jednání a povaze světa, ve kterém jednání probíhá.

V prvé řadě lidské jednání je účelové chování jedince za účelem uspokojení subjektivní preference. Oproti zvířecímu konání se lidské jednání vyznačuje svou účelovostí - člověk jedná s vědomým cílem, zatímco zvířata konají na základě instinktů a přímočarého uspokojení fyzických (či emocionálních) potřeb. Nepleťme si však jednání s “racionalitou“ - subjektivní potřeby určitého jedince a jednání k jejich uspokojení mohou být pro ostatní ”iracionální“; to nicméně neznamená, že by daný člověk nejednal.

Jednající člověk se musí neustále potýkat s faktory vzácnosti. V tomto světě jsou vzácné zdroje, prostor a čas. Ekonomická aktivita je ve své podstatě permanentní snaha o uspokojení co nejurgentnějších potřeb za využití co nejméně zdrojů, prostoru a času.

Trh je systém pro vzájemnou koordinaci všech ekonomických aktérů (spotřebitelů, výrobců, investorů, obchodníků). Jedním z vedlejších důsledků trhu je, že faktory vzácnosti jsou alokovány efektivně (uspokojují co nejurgentnější potřeby za co nejmenšího plýtvání), a to vlivem existence zisků a ztrát.

Vládní zásahy do trhu zpravidla tento koordinační mechanismus rozhodí a produkují neefektivity a plýtvání faktory vzácnosti. Vládní řízení ekonomiky - socialismus - má konsistentní problém ve formě nemožnosti ekonomické kalkulace. Ta spočívá v tom, že bez volně vzniklých cen a informací v podobě zisku a ztráty není možné efektivně alokovat faktory vzácnosti, výsledkem je “tápání ve tmě” (Mises) a postupný úpadek společnosti do chudoby, projídání dříve akumulovaného kapitálu.

Faktor času zavdává vzniku časových preferencí. Preferuje-li člověk co nejrychlejší uspokojení potřeb, mluvíme o vysokých časových preferencích. Je-li naopak člověk ochoten odložit uspokojení potřeb do budoucnosti, mluvíme o nízkých časových preferencích. Časové preference jsou jedním z důvodů, proč je přirozená úroková míra pozitivní - věřitel totiž musí odložit uspokojení svých potřeb, a za toto si po dlužníkovi žádá kompenzaci v podobě úroku. Dnešní svět nulových a negativních úrokových sazeb je v tomto ohledu naprosto absurdní.

Fanoušci Bitcoinu rádi mluví o nízkých časových preferencích (v angličtině low time preference), často v souvislosti s minimalizací spotřeby v současnosti, vložení ušetřených prostředků do bitcoinu, a následné čekání na budoucí zhodnocení (s vidinou výrazně vyšší spotřeby v budoucnu).

Nízké časové preference jsou mezi hodlery často skloňovaný termín.

Důležitým poznatkem rakouské školy je rovněž ten, že instituce jako právo, morálka, obchodní praktiky, jazyk, se vyvíjejí evolučně, na základě nezávislého jednání tisíců motivovaných jedinců; a mocenský zásah do této evoluce zpravidla plodí nečekané a zhoubné následky. Jedná se o “vyrostlé” instituce, které je nemožné replikovat či zdokonalit ”racionální intervencí”. Stejně jako cenový mechanismus a trh, i další koordinační společenské instituce jsou důsledkem lidského jednání, ne však lidského plánu. Friedrich Hayek ilustruje tento spontánní řád na příkladu krystalů: ačkoli známe jeho strukturu, je téměř nemožné stvořit krystal skládáním jednotlivých atomů. Můžeme však vytvořit podmínky, za kterých proběhne proces, jehož výsledkem je formace krystalu. Pochopení tohoto principu je klíčem k tomu, jak má vypadat hospodářská politika, jež je v souladu s volným trhem: ta má pouze vytvořit vhodné podmínky (vláda práva, ochrana soukromého vlastnictví) a dále nechat lidi na pokoji (taková politika se také označuje termínem laissez-faire).

i

Stěžejní autoři a díla rakouské školy

Pokud vás rakouská škola zaujala a chcete se v této oblasti dále vzdělat, doporučuji seznámit se s následujícími autory a jejich díly. Většina těchto děl je k dostání v češtině v e-shopu Liberálního institutu, případně v angličtině na Mises.org.

Ludwig von Mises

Friedrich August von Hayek

 • Využití znalostí ve společnosti (The Use of Knowledge in Society)
 • Osudná domýšlivost: Omyly socialismu (The Fatal Conceit: The Errors of Socialism)
 • Soukromé peníze: potřebujeme centrální banku? (Denationalisation of Money)

Murray Rothbard

 • Zásady ekonomie (Man, Economy and State)
 • Ekonomie státních zásahů (Power and Market)
 • Peníze v rukou státu (What has Government done to our Money?)

Ceny: systém přenosu informací

Jedním z přelomových textů rakouského ekonoma Friedricha Hayeka je Využití znalostí ve společnosti ( v českém překladu zde ). Článek se zabývá problémem přenosu informací v komplexním, neustále se měnícím, decentralizovaném systému, jakým je lidská společnost. Snaha o agregaci informací do centrálního bodu, který by na jejich základě plánoval hospodaření, nutně selhává.

Každá ekonomika se podle Hayeka potýká s otázkou, „jak zajistit nejlepší použití zdrojů, které jsou známy jednotlivým členům společnosti, a to k cílům, jejichž relativní důležitost znají pouze tito jedinci. Pokud to řekneme zcela stručně, jde o problém zužitkování znalostí, které nejsou nikomu dány ve svém celku“.

Tento problém řeší koordinační mechanismus zvaný cenový systém. Vlivem vzájemného působení relativních cen mohou výrobci, investoři, obchodníci a spotřebitelé sladit své konání tak, aby dosáhli co nejefektivnějšího uspokojení potřeb. Je-li zapotřebí s určitým zdrojem v jednom odvětví šetřit kvůli jeho relativní vzácnosti či hodnotnějšímu využití v jiném odvětví, vše, co k přenosu této informace stačí, je změna jeho ceny. Je-li zapotřebí uspokojovat jiné potřeby než dříve, cenový systém tuto informaci přenese napříč obchodníky, investory, výrobci a dalšími relevantními agenty. Podnikatelé cenovému mechanismu naslouchají proto, aby dosáhli zisku; spotřebitelé, aby uspokojili co nejvíce svých potřeb. Není zapotřebí žádné centrální koordinace či donucení. Těmi je tento koordinační mechanismus pouze narušován a činěn neefektivním.

Zakladatel Wikipedie Jimmy Wales uvádí Využití znalostí ve společnosti coby hlavní inspiraci pro vybudování encyklopedie, kam může každý přispět svou troškou.

Hayek školí Lorda Keynese ohledně spontánního řádu a zhoubnosti zásahů do ekonomiky.

Rakouská teorie hospodářského cyklu

Jedním z nejznámějších přínosů rakouských ekonomů (zejména Hayeka a Misese) je tzv. rakouská teorie hospodářského cyklu. Jedná se o teorii, která v sobě kombinuje většinu výše uvedených poznatků (čas, vzácnost, subjektivní preference, cenový mechanismus...). Vzhledem ke komplexnosti této teorie bude pro její pochopení nejlepší, když si ji rozdělíme do dílčích výroků:

 1. Dnešní peníze vznikají a do ekonomiky se dostávají s pomocí úvěrů; cena úvěru se vyjadřuje ve formě úroku.
 2. Centrální banky zpravidla provádějí měnovou politiku regulací úrokové míry.
 3. Regulace úrokové míry zpravidla stlačuje úrok pod úroveň, jaká by nastala na volném trhu (bez regulace úroku); pokud by centrální banka stanovovala úrok vyšší než tržní, pak by ve skutečnosti nic neregulovala (banky by si jednoduše půjčovaly vzájemně a od spořitelů za nižší míru, než jakou by svými operacemi cílila centrální banka).
 4. Tím, že je úroková míra nižší, než jaká by převládala na trhu, si půjčuje více investorů a firem a rozjíždí se více podnikatelských záměrů - úvěrová expanze nastartovala ekonomický boom.
 5. Boom byl způsoben umělou úvěrovou expanzí, nikoli vyšší poptávkou po nových projektech (např. nových domech). Dokončené projekty se tak potýkají s malým odbytem, rozpracované projekty se dostávají do problémů, často chybí reálný kapitál na jejich dokončení a podnikatelé vyženou ceny vstupů nahoru. Vyšší spotřební inflace (vlivem většího množství peněz v ekonomice) nutí centrální banku zvýšit úrokové sazby ve jménu boji proti inflaci. Levný finanční kapitál byl pouze iluzí; po boomu tak dochází k bustu, tj. poklesu ekonomické aktivity a recesi
 6. Recesi centrální banka často “léčí“ opětovným snížením sazeb a celý cyklus se nastartuje odznovu (poznámka: nyní, po desítkách let této měnové politiky, jsou sazby centrálních bank již na nule či pod nulou, takže již není kam snižovat).
Boom vyvolaný politikou levných peněz je jako divoká párty s hromadou alkoholu: legrace, dokud se nemusíte ráno probudit s hlavou jako střep. Keynes navrhuje vyprošťováka, Hayek střídmost. Kdo má pravdu? Poslechněte jejich argumenty ve formě rýmů!

Problematika hospodářského cyklu je samozřejmě mnohem hlubší, nicméně uvedené vysvětlení poskytuje důvody neustálých cyklů alespoň v hrubých obrysech. Zkrátka dokud budeme mít centrální banky, bude docházet k dlouhým obdobím misalokace kapitálu, a následně k očistným periodám. Monetární politika je tak zdrojem značného plýtvání kapitálem. V případě hlubšího zájmu o rakouskou teorii hospodářského cyklu doporučuji skvělý online seriál Jana Maška na Mises.cz .

Elon Musk (v Joe Rogan Experience) shrnuje podstatu inflační iluze: “když nevyrábíte věci, nejsou věci.” Tj. když ekonomika neprodukuje reálné statky, netvoří peněžní stimuly žádné skutečné bohatství.

Soukromé peníze

Rakouští ekonomové nepřekvapivě nebyli zrovna fanoušci státního peněžního monopolu. Mises i Hayek zažili výmarskou hyperinflaci a správně identifikovali její původ v bezbřehém tisku peněz centrální bankou. Hayek vydal roku 1976 knížku Soukromé peníze, ve které argumentuje ve prospěch soukromě vydávaných peněz, které si vzájemně konkurují - a v rámci této soutěže neexistují žádné zákony o vynuceném oběhu peněz.

Pozoruhodná je rovněž publikace Murrayho Rothbarda Peníze v rukou státu (1963), ve které analyzuje historii peněžního uspořádání Spojených států, od vzniku centrální rezervního systému Fed (1913), až po “papírový dolar” bez návaznosti na zlato (po roce 1971). Rothbard, stejně jako většina dalších rakouských ekonomů, považoval za jediné pravé peníze historií a trhem prověřené zlato. Přesto jsou argumenty Hayeka i Rothbarda velmi dobře aplikovatelné i na Bitcoin, jenž se - obdobně jako zlato - vyznačuje nezfalšovatelnou vzácností, a ke svému fungování nepotřebuje žádnou centrální autoritu.

Závěr aneb ekonomie jako nepostradatelný rámec

Na rozdíl od ekonomie hlavního proudu (keynesiánství, neoklasická škola, chicagská monetaristická škola a další) nestaví rakouská škola na matematické formalizaci, velkém množství předpokladů (často nereálných) a nezplošťuje ekonomické fenomény do agregátních makroekonomických ukazatelů.

I vlivem své odlišné metodologie je rakouská ekonomická škola analytický rámec, který přináší množství cenných poznatků. Analýzou individuálních jednání a incentiv dokáže vysvětlit, proč centrální plánování ve všech oblastech vždy vede k selhání - ať už se plánovačí snaží řídit pracovní trh, městskou výstavbu, či samotné peníze.

i

Dominik Stroukal:

Rakouská ekonomická škola má v České republice (a na Slovensku) tradici, kterou nám můžou závidět nejen Rakušané, ale téměř všude po světě. Ještě před revolucí lidé jako Tomáš Ježek překládali tajně Hayeka a po revoluci se celá řada lidí inspirovaných rakouskou ekonomickou školou dokonce dostala na důležité státní posty. Prezident Václav Klaus svého času dával novoroční projevy před knihovnou v které bylo přesně za ním vidět Misesovo Lidské jednání. (Kéž by to ale bylo vidět víc v reálné politice.) Promořenost (jak je dnes populární říkat) rakouskými myšlenkami ale byla v Československu vysoká.

Velice brzy vzniknul Liberální institut a začal chrlit literaturu, zvát do Prahy známé rakouské ekonomy nejen ze Spojených států a autoři jako Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Henry Hazlitt, Paul Heyne nebo i mladý Johan Norberg se dostali do povinné literatury kurzů nejen na Vysoké škole ekonomické. Josef Šíma, Dan Šťastný, David Lipka, Jiří Schwarz a další se nebáli a nebojí na univerzitách podrobovat texty rakouských ekonomů důkladné kritice, což byl nejlepší způsob, jak poznat, že jejich myšlenky jsou skutečně konzistentní a dávají smysl. Spolu s Mises.cz a následně znovuzrozeným Liberálním institutem a samozřejmě slovenským INESSem jsou v ČR a SR každoroční letní školy a další akce spojené se studiem rakouských myšlenek. Na VŠ CEVRO institut jezdí pravidelně velikáni rakouské školy jako Pete Boettke, David Schmidtz, Mike Munger a další. A mohl bych pokračovat ještě hodně dlouho.

S takovým podhoubím není divu, že se u nás tolik a tak rychle dařilo Bitcoinu.

Dominik Stroukal

Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph.D.

Dominik Stroukal je hlavní ekonom skupiny Roklen a vyučuje na VŠ CEVRO Institut. Má doktorát z ekonomie, vedle kterého vystudoval mediální studia. Je autorem první české knihy o kryptoměnách Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti (2015, druhé vydání 2018).

Nekompromisní přístup k analýze lidského jednání může ekonoma přivést k poznatkům, které působí kontroverzně až hereticky. Vede-li mocenské řízení ke škodlivým výsledkům, k čemu vlastně potřebujeme stát? Odpověď na tuto otázku však již neposkytují ekonomové, nýbrž političtí filosofové - není proto překvapením, že Mises, Hayek, Rothbard i další “rakušané” se kromě ekonomie věnovali i filosofii klasického liberalismu a libertarianismu. Jejich díla jako Liberalismus (Mises), Cesta do otroctví (Hayek) a Manifest svobody (Rothbard) tak staví na ekonomické kritice socialismu, kterou doplňují o kritiku z pohledu obhájce svobody a lidských práv.

Rakouská ekonomická škola je tak kromě solidní ekonomické analýzy i důležitým argumentačním aparátem pro všechny nepřátele státní zvůle. Ukazuje totiž, že zaštiťování se bohulibými záměry jako jsou podpora chudých a bezmocných jsou jen prázdná zástěrka, pod níž zpravidla leží jiné, mnohem přízemnější, zájmy jejich propagátorů.

Ekonomové rakouské školy již 150 let dokazují, že tržní uspořádání je jediné myslitelné uspořádání slučitelné s prosperitou a civilizací. Snaha o mocenské řízení společnosti vždy a všude selhává a vede k chudobě, hladu a válce. Ke skutečně volnému trhu jsou zapotřebí i tržně vznikající peníze. Bitcoin je velmi dobrým kandidátem na tento post, a nová generace rakouských ekonomů, ke kterým se rád řadí i autor těchto řádků, jej začíná považovat za klíč k odemčení plného potenciálu lidstva.

Josef Tětek

Josef Tětek

Josef je ekonom a analytik, vycházející z rakouské školy ekonomie. Pracuje jako brand ambassador v SatoshiLabs a je spolupracovníkem Liberálního institutu. Autor knih Bitcoin: Odluka peněz od státu a Nepřátelé státu, přátelé svobody. @SatsJoseph na Twitteru.

Osobní stránky: Stackuj.cz


Socialismus
Elektronická kniha - autor Ludwig von Mises, 584 stran, česky

199,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK31441
Lidské jednání: Pojednání o ekonomii
Kniha - autor Ludwig von Mises, 1002 stran, česky, Pevná bez přebalu lesklá

-20% 790,-
629,-
Můžete mít zítra od 12:30
Skladem > 5 ks u partnera
Objednací kód: FKP0288050
Lidské jednání
Elektronická kniha - autor Ludwig von Mises, 964 stran

199,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK26178
Byrokracie
Elektronická kniha - autor Ludwig von Mises

99,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK24925
Hospodářská politika: Myšlenky pro dnešek a zítřek
Elektronická kniha - autor Ludwig von Mises, 109 stran

69,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK22758
Liberalismus
Elektronická kniha - Misesův Liberalismus je klasickým dílem, ve kterém autor obhajuje myšlenky svobody a míru, myšlenky liberalismu. Přestože kniha byla napsána již v roce 1927, argumenty ve prospěch svobody v ní obsažené neztratily nic ze své platnosti. Spíše naopak. - autor Ludwig von Mises, 240 stran, česky

150,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK31018
Peníze v rukou státu
Elektronická kniha - autor Murray N. Rothbard

99,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK24467
Manifest svobody
Elektronická kniha - autor Murray N. Rothbard, 432 stran

99,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK22760
Anatomie státu
Elektronická kniha - autor Murray N. Rothbard, 28 stran

49,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK22752
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal, 200 stran

195,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK25934
Bitcoin: Peníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal a Jan Skalický, 170 stran

99,-
Ihned ke čtení
Objednací kód: EK22762
Ledger Nano S
Hardware peněženka šifrovací, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, BIP39/ BIP44, micro USB

-6% 1 599,-
1 499,-
Můžete mít dnes do 7:05
Skladem > 5 ks
Objednací kód: TREZBIT6
Dárkový poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 1000 Kč
Voucher (přenositelný) k výběru kryptoměny, uplatnit lze na více měn podporovaných HD Crypto s.r.o.

1 000,-
Můžete mít dnes od 8:00
Skladem > 5 ks
Objednací kód: XXhdc001
Kryptomeny: Bitcoin, Ethereum, Blockchain, ICO&Co. jednoducho a zrozumiteľne
Kniha - autor Julian Hosp, 172 stran, slovensky, Brožovaná bez přebalu lesklá

-26% 418,-
310,-
Můžete mít zítra od 12:30
Skladem > 10 ks u partnera
Objednací kód: FKP0274319
TREZOR One Black
Hardware peněženka - podpora 600 kryptoměn (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a další funkce pro správu digitální identity, OLED displej 128x64, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, USB

2 049,-
Můžete mít dnes do 7:05
Skladem > 5 ks
Objednací kód: TREZBIT1
TREZOR One White
Hardware peněženka - podpora 600 kryptoměn (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a další funkce pro správu digitální identity, OLED displej 128x64, snadné použítí na Windows, OS X, Linux, USB

2 049,-
Můžete mít dnes do 7:05
Skladem > 5 ks
Objednací kód: TREZBIT
Elektronický poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 1000 Kč
Voucher na nákup kryptoměn podporovaných HD Crypto s.r.o.

1 000,-
Ihned ke stažení
Objednací kód: XXhdc101c
Dárkový poukaz na nákup Bitcoinu a dalších kryptoměn v hodnotě 5000 Kč
Voucher (přenositelný) k výběru kryptoměny, uplatnit lze na více měn podporovaných HD Crypto s.r.o.

5 000,-
Můžete mít dnes do 7:05
Skladem > 5 ks
Objednací kód: XXhdc002
0
Vytisknout
P-DC1-WEB02
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací