KIDS TOPky KIDS TOPky
Zobrazit katalog

TVŮRČÍ SOUTĚŽ
„DNY DOPRAVY ZDARMA“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 17. 11. 2015 do 23:59 hodin dne 22. 11. 2015 (dále jen „Doba konání“) tvůrčí soutěž zvanou „DNY DOPRAVY ZDARMA“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/dnydopravyzdarma.
 2. PŘEDMĚT SOUTĚŽE
  1. Předmětem Soutěže je vytvoření fotografie, na níž bude účastník Soutěže zachycen s balíkem či zbožím objednaným z internetového e-shopu Alzy v rámci akce „Dny dopravy zdarma“ (dále jen „Dílo“), a zaslání tohoto Díla v elektronickém formátu pdf nebo jpeg na e-mail Alzy [email protected], spolu s číslem faktury vážícímu se na zboží, jež je na fotografii zachycené a s předmětem zprávy „Dny dopravy zdarma“. Takto zaslané Dílo může mít maximální velikost 5 MB.
  2. Smyslem Soutěže je podpořit tvůrčí činnost účastníků a propagovat obchodní činnost Alzy.
  3. Dílo s ohledem na jeho případnou aplikaci musí být jedinečné, nezaměnitelné a jednoznačně rozlišitelné od jiných děl, která jsou zejména, nikoliv však výlučně, využívána soutěžiteli Alzy.
 3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každá fyzická osoba starší 18-ti let se může přihlásit do Soutěže (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, zejména nikoliv však výlučně:
   1. Je plně svéprávná a je autorem Díla;
   2. Bude mít kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze (jí provozovaném eshopu), tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, datum narození, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
   3. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
   1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
  3. Účastník prohlašuje a potvrzuje tím, že se zúčastní této Soutěže, že:
   1. Dílo obsahuje zboží/balíček objednaný z internetového e-shopu Alzy v rámci akce „Dny dopravy zdarma“;
   2. Dílo je slušné, neporušuje dobré mravy a je v souladu s nejvyššími etickými standardy;
   3. Dílo nesnižuje důstojnost žádných osob a jejich vážnost ve společnosti a neobsahuje prvky nekalé soutěže ani jakékoliv zobrazení a odkazy na jiné soutěžitele Alzy;
   4. Dílo nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;
   5. na Dílu neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by se mohla dotknout účasti Účastníka v Soutěži a která by byla na překážku vzniku Licence dle níže uvedeného;
   6. Dílo bylo pořízeno se souhlasem případných fyzických osob na/v ní zobrazených, přičemž tyto osoby zároveň vyslovily souhlas se zveřejněním Díla na webu www.alza.cz, přičemž Účastník nese odpovědnost za obsah Díla i za jeho zveřejnění;
   7. se účastní Soutěže na základě svobodné a vážné, určité a srozumitelné vůle bez nátlaku a útisku.
  4. Účastník na základě účasti v Soutěži poskytuje Alze oprávnění k užití Díla (dále jen „Licence“), a to na dobu 3 let od okamžiku odeslání Díla na výše uvedenou e-mailovou adresu Alzy, bez územního a množstevního omezení. Účastník Licenci poskytuje jako výhradní a není oprávněn Dílo užívat a poskytnout licenci jiné osobě kromě Alzy. Účastník tak poskytuje Alze oprávnění k Dílu všemi zákonem povolenými způsoby. Účastník se zavazuje zajistit Alze nerušený výkon práv vyplývajících z poskytnuté Licence a bez zbytečného odkladu učinit veškeré právní kroky k odstranění omezení ve výkonu těchto práv. Alza není povinna Licenci k Dílu využít. Na poskytnutí Licence nemá vliv případné rozhodnutí Účastníka, že Soutěž nedokončí.
  5. Alza má právo jednostranně rozhodnout o odstranění Díla, které bude zasláno Alze a/nebo nahráno do systému Alzy a bude v rozporu s těmito pravidly Soutěže a/nebo v rozporu s prohlášeními Účastníka, a to bez náhrady.
  6. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
  7. K jedné faktuře se může vztahovat vždy jen jedno Dílo.
 4. PRAVIDLA ÚČASTI V KAMPANI
  1. Každý Účastník splňující podmínky a pravidla této Soutěže zašle Dílo v elektronickém formátu pdf nebo jpeg na e-mail Alzy [email protected] v Době konání Soutěže s tím, že u Díla uvede i své jméno a příjmení, které bude moci Alza uvádět následně na jí provozovaném webu, pro což Účastník dává výslovný souhlas a dále číslo faktury vztahující se na koupi zboží/balíčku zachyceného na fotce. Alza má výhradní právo rozhodnout, jaká Díla na svých stránkách zveřejní a jaká nikoliv.
  2. Na pozdě zaslaná Díla, tedy po uplynutí Doby konání Soutěže, nebude brán zřetel.
  3. Účastníci nemají právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s účastí v Soutěži a mají právo pouze na 1 Cenu za jedno nahrané Dílo.
  4. Vyhodnocení Soutěže bude probíhat tak, že 10 nejkreativnějších Děl ze zaslaných Děl vybere odborná porota složena na základě určení Alzou, tito vybraní Účastníci, resp. Díla, vyhrají Ceny specifikované níže. Takto vybraná Díla budou Alzou zveřejněna na stránce www.alza.cz/dnydopravyzdarma.
 5. CENY V SOUTĚŽI
  1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:
   • 1. - 10. cena - služba Alza Premium na rok zdarma v hodnotě 2.490,- Kč vč. DPH; (dále jen „Cena“).
  2. Výhercem Ceny se stává Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech, jehož Dílo bylo mezi 10 vybranými odbornou porotou a bylo zveřejněno na stránkách Alzy www.alza.cz/dnydopravyzdarma a který obdržel Cenu. Každý Účastník, který nevyhrál Cenu, bere na vědomí, že v Soutěži neuspěl, a souhlasí s tím, že mu Alza nemusí zasílat speciální informaci o tom, že nevyhrál.
  3. Alza vyhlásí výherce Cen na stránkách www.alza.cz/dnydopravyzdarma nejpozději do 5 dnů od ukončení Soutěže.
  4. Alza bude výherce Cen kontaktovat telefonicky do 3 pracovních dnů ode dne vyhlášení vítězů Soutěže, a to na telefon, který má daný Účastník uvedený v registraci na Alze. Na e-mail, který má daný Účastník uvedený na Alze bude ve stejné lhůtě Účastníkovi zaslán e-mail s aktivačním kódem k Ceně.
  5. Nepřevzatá výhra, či výhra Účastníka, který nereaguje na zprávu Alzy o výhře, propadá Alze po uplynutí lhůty 30 dnů od vyhlášení konkrétního výherce a zaslání aktivačního kódu k Ceně, jež v této lhůtě nebyl využit.
 6. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Nahráním Díla do systému Alzy Účastník Alze dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy Účastníka mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídila v souvislosti se Soutěží, a to na období 3 let od počátku Soutěže.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato Soutěž je vyhlášena ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona České republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě, případně Soutěž zrušit.
  4. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.
  5. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník nahráním Díla do systému Alzy vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

V Praze, dne 13. 11. 2015

P-DC1-WEB02
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací