Alza Dny - Gorenje a Hisense Alzákovy Jarní TOPky
Zobrazit katalog

NespressoNespresso

Zna­čka Nespresso je sy­no­ny­mem kva­lit­ní a pré­mi­ové ká­vy, sty­lu, ino­va­ce a de­sig­nu. Dí­ky uni­kát­ní­mu ucho­vá­vá­ní ká­vy v kaps­lích a de­tail­ně pro­pra­co­va­ným ká­vo­va­rům si mů­že­te kdy­ko­liv vy­chut­nat šá­lek čer­stvé ká­vy s bo­ha­tým aro­ma, a to z po­ho­dlí va­še­ho do­mo­va.

Vybrat kávovar
 
 • Kávovary KÁVOVARY
 • Káva NABÍDKA KÁV
 • Kávová expertíza KÁVOVÁ EXPERTÍZA
 • Nespresso & You NESPRESSO & YOU
 • Hodnoty HODNOTY

Kávovary Vertuo

Nové kávovary Vertuo díky kombinaci inovativní technologie Centrifusion™ a rozpoznávání čárových kódů zaručují vysoce kvalitní požitek z kávy a nesrovnatelně bohatou a krémovou pěnu. Během procesu přípravy kávy se kapsle otáčí rychlostí až 7 000 otáček za minutu - ve svém šálku si tak vychutnáte aroma kávy do poslední kapky. Rozpoznávání čárových kódů automaticky přizpůsobuje všechny příslušné parametry přípravy kávy v závislosti na vložené kapsli a hraje tak klíčovou roli při poskytování výjimečného zážitku z kávy, šálek za šálkem.

Kávovary Vertuo jsou ideální pro milovníky velkých šálků kávy. Je jen na vás, kterou si vyberete – od Espresso po Carafe, vše stisknutím jediného tlačítka.

Různé velikosti šálků

Různé velikosti šálků

Inovativní technologie Centrifusion

Inovativní technologie Centrifusion™

Automatické rozpoznávání kapsle

Automatické rozpoznávání kapsle

Příprava kávy stisknutím jediného tlačítka

Příprava kávy stisknutím jediného tlačítka

Automatické aktualizace systému

Automatické aktualizace systému

Nahřátí kávovaru do 30 vteřin

Nahřátí kávovaru do 30 vteřin

Nastavitelné automatické vypnutí kávovaru

Nastavitelné automatické vypnutí kávovaru

Doporučujeme

KOMPLETNÍ NABÍDKA KÁVOVARŮ

Produktová videa

Kávovary Original

Systém Original line vám umožňuje kdykoliv si snadno připravit dokonalé Espresso. Stejné jako v té nejlepší italské kavárně, jen připravené v pohodlí vašeho domova. Vyberte si z celé řady špičkových kávovarů, které potěší jak obdivovatele moderních technologií, tak i současného designu.

Symbol pro nastavitelné automatické vypnutí kávovaru

NASTAVITELNÉ AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ KÁVOVARU

 

Symbol pro jednoduché ovládání

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

S kávovary Nespresso je příprava kávy velmi snadná. Stačí postavit šálek pod výpust kávovaru, vložit kapsli, uzavřít posuvník a stisknout tlačítko přípravy kávy. Během několika vteřin je vaše káva připravená. Extrahovaná kapsle je poté automaticky vysunuta do zásobníku na použité kapsle.

Symbol pro inovativní a elegantní

INOVATIVNÍ A ELEGANTNÍ

Dnešní technologie již zdaleka nejsou chladné a bez duše. O kávovarech Nespresso to platí dvojnásob. Spojují v sobě nejmodernější technologie s jednoduchým a intuitivním ovládáním a vynikajícími výsledky. Objevte inovativní eleganci jejich linií, nadčasový design a prémiové provedení.

Doporučujeme

KOMPLETNÍ NABÍDKA KÁVOVARŮ

Produktová videa

Káva Nespresso

Za kávou Nespresso se skrý­vá pro­pra­co­va­ný sys­tém kon­tro­ly kva­li­ty, kte­rý ne­po­ne­chá­vá nic ná­ho­dě. Jsme přes­věd­čen­i, že kva­li­ta ne­ní sa­mo­zřej­mo­stí: je ne­zby­tné na ní sou­sta­vně pra­co­vat, šá­lek za šál­kem, v prů­běhu všech čás­tí pro­ce­su vý­ro­by a zpra­co­vá­ní.

Na­še ká­vy cha­ra­kte­ri­zu­je bo­ha­tá pě­na oříš­ko­vé bar­vy, kte­rou na­zý­vá­me „crema“. Mí­se­ním ka­pa­li­ny a vzdu­chu se při­ro­ze­ně vy­tvá­ří cre­ma, kte­rá uvol­ňu­je aro­ma nad šál­kem. V okam­ži­ku, kdy se cre­ma ustá­lí, na­sta­ne pra­vý opak – vy­tvo­ří víč­ko na ká­vě a chrá­ní to nej­prcha­věj­ší aro­ma.

Pečlivý výběr

Pečlivý výběr

Vznik toho nejlepšího šálku začíná získáváním výjimečných kávových zrn z celého světa. Naši odborníci kávu pečlivě praží, melou a míchají tak, aby zajistili vždy stejný nezaměnitelný charakter, chuť a vůni kávy Nespresso, šálek po šálku. Našim přísným požadavkům vyhovují pouze 1–2 % celosvětové sklizně kávy.

Hermeticky uzavřeno

Hermeticky uzavřeno

Čerstvá chuť a jedinečné aroma kávy je hermeticky uzavřeno do recyklovatelných hliníkových kapslí a uvolní se až v okamžiku, kdy stisknete tlačítko na svém kávovaru.

Široká nabídka káv

Široká nabídka káv

Vyberte si z 5 různých velikostí šálků – od Espressa po Carafe. Od jedinečného kávového zážitku vás dělí pouhé stisknutí tlačítka.

33 kávových směsí Nespresso


Podle aroma:
Podle intenzity:
Espresso
Double Espresso
Master Origins Espresso
Master Origins Espresso
Gran Lungo
Master Origins
Master Origins
Signature
Craft Brew
Barista Creations
Barista Creations

• Espresso - 40 ml

• Double Espresso - 80 ml

• Gran Lungo - 150 ml

• Signature - 230 ml

• Carafe - 535 ml

Káva Nespresso

Za kávou Nespresso se skrý­vá pro­pra­co­va­ný sys­tém kon­tro­ly kva­li­ty, kte­rý ne­po­ne­chá­vá nic ná­ho­dě. Jsme přes­věd­čen­i, že kva­li­ta ne­ní sa­mo­zřej­mo­stí: je ne­zby­tné na ní sou­sta­vně pra­co­vat, šá­lek za šál­kem, v prů­běhu všech čás­tí pro­ce­su vý­ro­by a zpra­co­vá­ní.

Na­še ká­vy cha­ra­kte­ri­zu­je bo­ha­tá pě­na oříš­ko­vé bar­vy, kte­rou na­zý­vá­me „crema“. Mí­se­ním ka­pa­li­ny a vzdu­chu se při­ro­ze­ně vy­tvá­ří cre­ma, kte­rá uvol­ňu­je aro­ma nad šál­kem. V okam­ži­ku, kdy se cre­ma ustá­lí, na­sta­ne pra­vý opak – vy­tvo­ří víč­ko na ká­vě a chrá­ní to nej­prcha­věj­ší aro­ma.

Symbol pro pečlivý výběr

Pečlivý výběr

Vznik toho nejlepšího šálku začíná získáváním výjimečných kávových zrn z celého světa. Naši odborníci kávu pečlivě praží, melou a míchají tak, aby zajistili vždy stejný nezaměnitelný charakter, chuť a vůni kávy Nespresso, šálek po šálku. Našim přísným požadavkům vyhovují pouze 1–2 % celosvětové sklizně kávy.

Symbol pro hermeticky uzavřeno

Hermeticky uzavřeno

Čerstvá chuť a jedinečné aroma kávy je hermeticky uzavřeno do recyklovatelných hliníkových kapslí a uvolní se až v okamžiku, kdy stisknete tlačítko na svém kávovaru.

Symbol pro široká nabídka káv

Široká nabídka káv

Nespresso nabízí výběr 30 kávových směsí, každou s jiným chuťovým profilem. Svou kávu si můžete vychutnat jako Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml) nebo Lungo (110ml). Všechny kávy Nespresso jsou vhodné pro přípravu lahodných kávových nápojů s mlékem jako je Cappuccino, Caffé Latte nebo Latte Macchiatto.

Výběr kávy Nespresso


Podle aroma:
Podle intenzity:
ISPIRAZIONE ITALIANA
Espresso
World Explorations
WORLD EXPLORATIONS LUNGO
MASTER ORIGINS
BARISTA CREATIONS
BARISTA CREATIONS

• Ristretto (25 ml)

Sil­né a kon­tra­stní, bo­ha­tá chuť sku­teč­né­ho rist­retta Vám na­bí­dne ten nej­inten­ziv­něj­ší zá­ži­tek z ká­vy.

Užij­te si jej hned po rá­nu ne­bo po jí­dle. Směsi ris­tre­tto Nespresso spo­ju­jí in­ten­zi­tu chu­ti s cha­rak­te­rem. Po­dá­vej­te je v ty­pi­ckém ma­lém šál­ku na ris­tre­tto a zku­ste ká­vu v je­jí nej­čis­tší po­do­bě. Ob­vyk­le se pi­je ja­ko čer­ná ká­va s tro­chou cu­kru, po­dle chu­ti.

• Espresso (40 ml)

Pro­bou­zej­te se s la­hod­ným es­pre­ssem, dáv­ka kva­li­tní Ara­bi­ky a Ro­bus­ty za­ru­čí do­ko­na­lý šá­lek.

Kla­si­cký sys­tém pří­pra­vy ká­vy čer­pá z 25 let zku­še­no­stí a zna­lo­stí tý­mu Nespresso. Byl vy­vi­nut tak, aby z mle­tých ká­vo­vých zrn ne­omyl­ně při­pra­vil in­ten­zi­vní a la­hod­ný šá­lek ká­vy po­dá­va­né s je­mnou hus­tou cre­mou.

• Lungo (110 ml)

Ká­va lun­go je vě­tší ná­poj na bá­zi es­pre­ssa a kap­sle kávy Nes­pre­sso lun­go jsou zá­ru­kou vý­te­čné chu­ti do pos­led­ní kap­ky.

Ká­vy lun­go jsou bo­ha­té na aro­ma. Vy­chut­ná­te si je buď ja­ko čer­nou ká­vu ve vy­so­ké skle­ni­ci, a ne­bo v kom­bi­na­ci s mlé­kem.

• Cappuccino (170 ml)

La­hod­ný šá­lek es­pre­ssa s mléč­nou pě­nou: tra­dič­ní ca­ppu­cci­no snou­bí vý­raz­nou chuť es­pre­ssa s hed­vá­bně jem­ným po­tě­še­ním z mlé­čné pě­ny.

Staň­te se mis­trem ca­ppu­cci­na a vy­chut­nej­te si je­di­neč­ný cha­rak­ter kaž­dé la­hod­né kávy Nespresso. Při­dej­te pě­nu z in­te­gro­va­né­ho sys­té­mu o­hří­vá­ní mlé­ka, ne­bo při­prav­te pě­nu po­mo­cí na­še­ho do­plň­ku: šle­ha­če mlé­ka Aero­cci­no.

Kávová expertíza

Od zrnka k šálku

Poz­nej­te pří­stup spo­leč­no­sti Nes­pre­sso, dí­ky kte­ré­mu si vy­chu­tná­te do­ko­na­lé es­pre­sso, šá­lek za šál­kem.

Zna­čka Nes­pre­sso při­šla s jed­no­du­chou, avšak re­vo­lu­ční my­šlen­kou: při­pra­vit šá­lek per­fek­tní­ho es­pre­ssa s nád­her­nou cre­mou, svů­dným aro­ma a plnou chu­tí, ve ste­jné kva­li­tě ja­ko od pro­fe­sio­nál­ní­ho ba­ri­sty, ovšem v po­ho­dlí do­mo­va.

Ten­to no­vá­tor­ský pří­stup je stá­le ak­tu­ální a pro­je­vu­je se v na­ší neu­tu­cha­jí­cí sna­ze o do­ko­na­lost, ve všech fá­zích vý­ro­by ká­vo­vých smě­sí Nes­pre­sso, od ká­vo­vé tře­šně na ká­vo­vní­ku, až po pre­ciz­ně při­pra­ve­ný šá­lek ká­vy.

Pěstování

Zodpovědně nakoupená káva chutná nejlépe.

Náš přís­tup vy­ža­du­je dal­ší ú­ro­veň se­le­kti­vi­ty, tý­ka­jí­cí se trva­lé udr­ži­tel­no­sti ká­vo­vní­ků a svě­ta ká­vy obe­cně. K ře­še­ní otá­zky bu­dou­cno­sti ká­vy jsme v ro­ce 2003 spu­sti­li, ve spo­lu­prá­ci s ne­zi­sko­vou orga­ni­za­cí Rain­fo­rest Alli­ance, pro­gram Ne­spre­sso AAA Sus­tain­able Qua­li­ty™.

Dí­ky ně­mu má spo­le­čnost Nes­pre­sso mo­žnost za­bez­pe­čit si zdro­je ká­vy nej­vy­šší kva­li­ty a zá­ro­veň za­ji­stit far­má­řům vy­šší pří­jmy a chrá­nit ži­vot­ní pro­stře­dí. Náš zá­va­zek jde však ješ­tě dá­le; jde o dlou­ho­do­bý vztah a trva­lou loa­ja­li­tu k far­má­řům za­po­je­ných do pro­gra­mu.

Sklizeň

Káva je bobule.

Bo­bu­le na je­dnom ká­vo­vní­ku do­zrá­va­jí po­stu­pně, a pro­to je po­tře­ba je sklí­zet v růz­nou do­bu. Vě­tši­na ká­vy ur­če­ná pro ká­vo­vé smě­si Nes­pre­sso se sklí­zí ruč­ně. Jsou tak vy­brá­ny jen sku­teč­ně zra­lé plo­dy.

I když je ten­to způ­sob ča­so­vě i fi­nan­čně ná­roč­něj­ší, ga­ran­tu­je nej­le­pší kva­li­tu, je­li­kož nez­ra­lé ne­bo nao­pak pře­zrá­lé tře­šně jsou pře­dem vy­řa­ze­ny.

Ne všechna zrna jsou stejná…

„Čím peč­li­věj­ší tří­dě­ní, tím jed­not­něj­ší zrna, ro­vno­měr­něj­ší pra­že­ní a na­ko­nec vy­vá­že­něj­ší výs­le­dek v šál­ku.“

Za­ji­ště­ní kva­li­ty ve všech fá­zích zpra­co­vá­ní ká­vy, z plan­tá­že až do šál­ku, vy­ža­du­je opa­ko­va­nou sys­te­ma­ti­ckou kon­tro­lu fy­zi­ckých vlast­nos­tí i chu­ti: před ba­le­ním ká­vy v mí­stě skli­zně, před ex­pe­di­cí po mo­ři ne­bo le­te­cky a zno­vu pak, jak­mi­le zrna do­ra­zí do Ev­ro­py.

Tes­to­vá­ní chu­ti (ne­bo­li "cupping") ga­ran­tu­je vý­běr pou­ze těch nej­lep­ších a nej­čis­tších káv. S cí­lem zís­kat jen nej­lep­ší zrna, vy­bí­rá Nes­pre­sso pou­ze ká­vy ka­te­go­rie "Gour­met", te­dy ty nej­kva­lit­něj­ší, kte­ré pod­lé­ha­jí pří­sné se­le­kci a tes­to­vá­ní, aby u­spo­ko­ji­ly i ty nej­ná­roč­nější gur­má­ny. Vý­běr je na­to­lik pří­sný, že na­šim po­ža­dav­kům od­po­ví­dá jen 1-2 % z glo­bál­ní pro­duk­ce ká­vy.

Míchání

Umění alchymisty.

Na­še ká­vo­vé smě­si mí­chá­me té­měř ja­ko al­chy­mis­té již ví­ce než 25 let. Kva­li­ta káv Nes­pre­sso je tu­díž výs­led­kem mis­trov­ské prá­ce, ni­ko­li ná­ho­dy.

Pro­fe­sio­nál­ní de­gus­tá­to­ři spo­leč­nos­ti Nes­pre­sso ab­sol­vu­jí pra­vi­del­ná ško­le­ní, tes­ty, cer­ti­fi­ka­ce a jsou kaž­dé 3 mě­sí­ce pře­zku­šo­vá­ni na roz­poz­ná­vá­ní kva­li­ty. Sen­zo­ri­cké hod­no­ce­ní pře­sa­hu­je fy­zi­cké vlas­tno­sti, při­řa­zu­je chuť k od­rů­dě, ob­las­ti a způ­so­bu pěs­to­vá­ní ká­vy.

Po peč­li­vém vý­bě­ru od­bor­ní­ci spo­leč­nos­ti Nes­pre­sso mí­cha­jí zrna z je­dno­tli­vých ob­la­stí tak, aby se je­jich aro­ma­ti­cké pro­fi­ly dopl­ňo­va­ly a zvý­raz­ňo­va­ly na­vzá­jem a ka­ždá ká­vo­vá směs zís­ka­la svůj je­di­ne­čný cha­rak­ter.

Ra­fi­no­va­né snou­bení růz­ných od­růd ká­vy od­ha­lu­je množ­ství chu­tí a vů­ní, z nichž ka­ždá při­ná­ší ně­co je­di­neč­né­ho. Rů­zné vlas­tno­sti do­dá­va­jí smě­si dva hla­vní ob­cho­do­va­né dru­hy ká­vy, Ara­bi­ca a Ro­bus­ta.

Obě od­rů­dy mu­sí spl­ňo­vat kri­té­ria fy­zic­kých vlas­tno­stí, smys­lo­vých cha­rak­te­ris­tik a trva­lé udr­ži­tel­no­sti té nej­vy­šší úro­vně. Za­tím­co Ara­bi­ca do­dá­vá ná­po­ji v šál­ku jem­nost, ky­se­lost, os­trost a vy­tří­be­nost, Ro­bu­sta při­dá sí­lu, tě­lo, tex­tu­ru a ty­pi­cká aro­ma ká­vy. Nes­pre­sso po­uží­vá 90 až 95 % ká­vy Ara­bi­ca a ně­kte­ré Ro­bus­ty, buď pro obo­ha­ce­ní vy­bra­ných ká­vo­vých smě­sí, ne­bo zvý­ra­zně­ní je­di­neč­né­ho cha­ra­kte­ru ji­ných.

Pražení

Pra­že­ní zrn po­dle o­bla­sti pů­vo­du od­ha­lí je­jich spe­ci­fi­cké aro­ma.

Pra­že­ní a mle­tí jsou zá­sa­dní kro­ky při vy­tvá­ře­ní kávových směsí, ne­boť zde od­ha­lu­je­me ve­ške­rou chuť a aro­ma­ti­cký po­ten­ciál ze­le­né ká­vy.

Sprá­vně pra­žit zna­me­ná na­jít čas, te­plo­tu a dal­ší pa­ra­me­try, kte­ré se nej­lé­pe ho­dí pro da­nou směs a umo­žní, aby se plně roz­vi­nul cha­rak­ter je­dno­tli­vých zrn.

Pro ka­ždou ká­vo­vou směs je sta­no­ve­ný přes­ný pro­ces pra­že­ní, kte­rý dá vy­nik­nout ty­pic­kým vlas­tnos­tem kaž­dé z káv. Je­li­kož zná­me cha­rak­ter na­šich zrn, pra­ží­me kaž­dé z nich tak, aby­chom z nich vy­tě­ži­li co nej­ví­ce a co nej­vhod­něj­ších chu­tí a vů­ní.

Mletí

Mle­tí, na­sta­ve­né pře­sně na mí­ru, za­ji­stí op­ti­mál­ní ex­trak­ci.

Prá­vě mle­tí u­vol­ňu­je aro­ma ká­vo­vých zrn. Je­mnost mle­tí o­vli­vňu­je prů­tok ká­vy do šál­ku. Ta­ké zde jsou ur­če­ny růz­né stu­pně mle­tí, kte­ré za­ru­čí do­ko­na­lý vý­sle­dek v šál­ku. Ty­to ope­ra­ce jsou ná­roč­né a vy­ža­du­jí přes­nost a od­bor­nost. Jen tak do­sá­hne­me po­ža­do­va­né kva­li­ty kaž­dé ká­vy Nes­pre­sso.

Na­še od­bor­né zna­los­ti tak za­ru­ču­jí stá­le stej­nou ká­vu, šá­lek za šál­kem, rok co rok, bez o­hle­du na se­zó­nní vý­ky­vy.

Plnění do kapsle

U­cho­vá­ní čerst­vo­sti: o­chra­na aro­ma pro váš šá­lek.

Po na­mle­tí je ká­va ba­le­na do la­mi­no­va­né hli­ní­ko­vé kap­sle, kte­rá ji chrá­ní před vzdu­chem, svět­lem a vlh­ko­stí. Dí­ky zpra­co­vá­ní a ba­le­ní v iner­tní atmo­sfé­ře a her­me­ti­cky uza­vře­né kap­sli zů­stá­vá kva­li­ta ká­vy Nes­pre­sso, vče­tně je­jí chu­ti a až 900 mi­mo­řá­dně pr­cha­vých aro­ma, ne­dot­če­ná po do­bu 12 mě­sí­ců.

Hli­ník je na­víc 100% re­cy­klo­va­tel­ný. Ne­jen, že u­cho­vá kva­li­tu, chuť a vů­ně, ale je opa­ko­va­ně pou­ži­tel­ný. Re­cy­kla­ce hli­ní­ku vy­ža­du­je pou­ze 5 % e­ner­gie pot­řeb­né na je­ho prvo­tní vý­ro­bu.

Degustace

V po­sle­dním kro­ku ces­ty ká­vy k zá­kaz­ní­ko­vi - ex­tra­kci, za­jiš­ťu­je u­ce­le­ný sys­tém ří­ze­ní ja­kos­ti spo­leč­no­sti Nes­pre­sso, sprá­vnou in­ter­akci kap­sle s ká­vo­va­rem. Jen tak mo­hou být zís­ká­ny vše­chny chu­tě a vů­ně, kte­ré jsme tak peč­li­vě hle­da­li, vy­bí­ra­li, pra­ži­li, mle­li a pl­ni­li do kap­slí... Ji­ný­mi slo­vy, na­bí­zí do­ko­na­lý vý­sle­dek do­sa­va­dní prá­ce.

Náš sys­tém pra­cu­je se sprá­vnou tep­lo­tou vo­dy, od­po­ví­da­jí­cím množ­ství ká­vy a op­ti­mál­ním tla­kem pro kaž­dou kávu Nespresso pře­sně tak, aby se v kaž­dém šál­ku zhmot­nil náš pří­slib kva­li­ty.

Nespresso & You

Nespresso & You

Nespresso je to ce­lé o vás. Čím dé­le jste čle­nem, tím ví­ce člen­ských vý­hod si mů­že­te uží­vat od úro­vně Con­noi­sseur, přes Ex­per­ta až po Am­ba­ssa­do­ra. Jed­no­tli­vé ú­rov­ně o­vli­vňu­je do­ba va­ší re­gi­stra­ce u Nespresso ne­bo mno­žství za­kou­pe­ných kap­slí bě­hem 12 mě­sí­ců.

Nespresso Connoisseur 0-5 let Nespresso Expert 5-10 let ne­bo ví­ce jak 800 kap­slí roč­ně Nespresso Ambassador +10 let ne­bo ví­ce jak 1 500 kap­slí roč­ně
Prodloužená záruka 3 roky na kávovar Pro­dlou­že­ná zá­ru­ka 3 ro­ky na ká­vo­var.
Odvápňovací roztok Od­vá­pňo­va­cí roz­tok pro per­fek­tní stav va­še­ho ká­vo­va­ru zda­rma za kaž­dých 1 000 za­kou­pe­ných kap­slí.
Pozvání na kávové semináře Poz­vá­ní na ká­vo­vé o­chut­náv­ko­vé se­mi­ná­ře - Master­Class.
20% sleva na šlehače mléka 20% sle­va na šle­ha­če mlé­ka.
20% sleva na příslušenství Nespresso 20% sle­va na pří­slu­šen­ství Nespresso*.
Balení kávy zdarma Ba­le­ní ká­vy zda­rma kdy­ko­li do­sáh­ne­te 500 kap­slí ve va­šich do­sa­vad­ních ná­ku­pech.
Pozvání na VIP program Poz­vá­ní na VIP pro­gram: Umě­ní de­gus­ta­ce - gur­mán­ské set­ká­ní ká­vy a gas­tro­no­mie.
Dárek k výročí Vašeho členství Dá­rek k vý­ro­čí va­še­ho člen­ství.
* Sle­va se ne­vzta­hu­je na šle­ha­če mlé­ka, su­šen­ky, čo­ko­lá­dy, cu­kry, od­váp­ňo­va­cí se­ty a ná­hra­dní dí­ly.
De­tail­ní pod­mín­ky a in­for­ma­ce o vý­ho­dách člen­ství v Nespresso & You na­lez­ne­te na www.nespresso.com.
Symbol pro objednávky na míru

OBJEDNÁVKY NA MÍRU

Kávy Nespresso, ká­vo­va­ry a pří­slu­šen­ství si mů­že­te ob­jed­nat on-li­ne, pro­střed­nic­tvím mo­bil­ní ap­li­ka­ce ne­bo te­le­fo­ni­cky na bez­plat­né lin­ce 800 26 33 33. Ob­jed­ná­vka vám bu­de zas­lá­na nás­le­du­jí­cí pra­cov­ní den na ad­re­su dle va­še­ho vý­bě­ru ne­bo bu­de při­pra­ve­na již za 1 hodinu po ob­jed­ná­ní v Nespresso Bou­ti­que.

Symbol pro péče o zákazníka

PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Ať už se obrá­tí­te na na­še Coffee spe­cia­lis­ty on­li­ne, pro­střed­nic­tvím mo­bil­ní a­pli­ka­ce, te­le­fo­ni­cky ne­bo v na­šem Bou­ti­que, mů­že­te si být jis­ti, že vám od­po­ví na vše­chny va­še do­ta­zy a bu­dou vám ná­po­moc­ni ve všemu, co si bu­de­te přát.

Symbol pro asistenční služba

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Po­kud váš Nespresso ká­vo­var vy­ža­du­je zá­ruč­ní opra­vu, Nespresso jej vy­zve­dne v pře­dem do­mlu­ve­ném ča­se a za­ji­stí za­půj­če­ní ná­hrad­ní­ho ká­vo­va­ru po do­bu opra­vy (v zá­vis­lo­sti na je­jich dos­tup­no­sti).

Hodnoty

100 % ká­vy z trva­le udr­ži­tel­ných zdro­jů dě­lá z kaž­dé­ho šál­ku ká­vy Nespresso POSITIVE Cup. Trva­le udr­ži­tel­ná kva­li­ta je hna­cí si­lou spo­le­čno­sti Nespresso a dů­vo­dem, proč se vy­dá­vá­me na nej­vzdá­le­něj­ší mís­ta, aby­chom za­jis­ti­li smy­slu­plný od­běr ká­vy. V ro­ce 2003 vznikl pro­gram trva­lé udrži­tel­no­sti Nespresso AAA Sus­tain­able Qua­li­ty™, kte­rý za­vedl uni­kát­ní sys­tém zí­ská­vá­ní ká­vy, za­mě­řil se na za­ji­ště­ní ne­mě­nné kva­li­ty ká­vy, po­zi­ti­vní vliv na ži­vo­tní pro­stře­dí i so­ci­ální vý­ho­dy pro far­má­ře.

V ro­ce 2014 Nespresso spu­sti­lo pro­gram Po­si­ti­ve Cup, kte­rý nas­ta­vu­je do ro­ku 2020 ce­lou řa­du no­vých ambi­ciózních zá­vaz­ků, a to v ob­las­tech zís­ká­vá­ní ká­vy a so­ciál­ních pod­mí­nek; zís­ká­vá­ní hli­ní­ku, je­ho pou­ži­tí a lik­vi­da­ce; rea­go­vá­ní na změ­ny kli­ma­tu. Stra­te­gií Po­si­ti­ve Cup je na­dá­le zlep­šo­vat ži­vot­ní pod­mín­ky far­má­řů a pod­po­ro­vat trva­lou udr­ži­tel­nost v zís­ká­vá­ní a spo­tře­bě ká­vy.

Symbol pro udržitelnost zdrojů

KÁVA Z UDRŽITELNÝCH ZDROJŮ

V roce 2003 jsme ve spolupráci s neziskovou organizací Rainforest Alliance spustili program AAA Sustainable Quality™. Jeho cílem je zajistit nejen vysoce kvalitní kávu, ale také chránit životní prostředí, zlepšovat životní podmínky pěstitelů a podporovat jejich komunity. Téměř 100 % kávy v našich běžných řadách pochází z AAA farem.

Symbol odpovědné zpracování hliníku

NEUTRALIZACE UHLÍKOVÉ STOPY

Podílíme se na celosvětových opatřeních proti změnám klimatu. Od roku 2014 jsme vysadili více než 5,2 milionu stromů, abychom posílili odolnost kávových plantáží a našich dodavatelů.

Symbol uhlíkové stopy

RECYKLACE

Dopřejte si kávu s čistým svědomím. Společně můžeme pomoci chránit naši planetu tím, že vrátíte použité Nespresso kapsle zpět. Najděte nejbližší sběrné místo na www.nespresso.com.

Nespresso - Nabídka, která vás zahřeje

PODMÍNKY AKCE

Kupte si v období od 15. 3. do 26. 6. 2023 jakýkoliv domácí kávovar Nespresso Original a získejte poukaz na nákup kávy v hodnotě až 1 000 Kč jako DÁREK.

Při koupi kávovaru Nespresso Original bez mléčného řešení získáte poukaz na nákup kávy v hodnotě 500 Kč. Při koupi kávovaru Nespresso Original s mléčným řešením získáte poukaz na nákup kávy v hodnotě 1 000 Kč. Podmínkou pro uplatnění poukazu je nákup kávy ve vyšší hodnotě než je hodnota poukazu, minimálně však 50 kapslí kávy Nespresso.

Nabídka platí při nákupu jakéhokoliv domácího kávovaru Nespresso Original, který byl zakoupen v České republice u autorizovaných prodejců Nespresso.

Poukaz lze uplatnit jednorázově do 10. 7. 2023 v zemi, ve které byl kávovar zakoupen, a nelze jej kombinovat s žádnou další promo akcí/slevou/nabídkou Nespresso. Platí pro stávající členy nebo po registraci do Nespresso & You. Zákazník může nabídku využít pouze jednou, a to bez ohledu na počet zakoupených kávovarů, ale i uskutečněných nákupů během akce. V případě uplatnění poukazu on-line nelze v objednávce kombinovat kávu Nespresso Original a Vertuo.

Kompletní podmínky akce naleznete na promo.nespresso.cz.

KDE VYUŽÍT NABÍDKU

 • on-line: navštivte stránku promo.nespresso.cz zvolte SPRING SALE KÁVOVARY ORIGINAL a postupujte podle instrukcí
 • osob­ně: v některém z Nespresso Boutiques.
Ukázkový kód Nespresso

JAK VYUŽÍT NABÍDKU

Pro využití nabídky si, prosím, připravte:

 1. sé­ri­ové čís­lo ká­vo­va­ru, kte­ré na­lez­ne­te na vá­mi za­kou­pe­ném ká­vo­va­ru,
 2. úč­ten­ku od ká­vo­va­ru,
 3. va­še oso­bní úda­je ne­bo va­še člen­ské čís­lo v Nespresso & You,
 4. obje­dnáv­ku ká­vy dle pod­mí­nek na­bíd­ky.

Ob­jev­te na­bíd­ku káv Nespresso

 • Sada 14 různých kapslí kávy Nespresso je ZDARMA součástí balení vašeho nového kávovaru Nespresso Original.
Nespresso - Nabídka, která vás zahřeje

PODMÍNKY AKCE

Kupte si v období od 24. 6. do 31. 8. 2022 jakýkoliv domácí kávovar Nespresso Original a získejte k němu poukaz na nákup kávy v hodnotě 650 Kč jako DÁREK. Podmínkou pro uplatnění poukazu je nákup kávy ve vyšší hodnotě než je hodnota poukazu, minimálně však 50 kapslí kávy Nespresso.

Nabídka platí při nákupu jakéhokoliv domácího kávovaru Nespresso Original, který byl zakoupen v České republice u autorizovaných prodejců Nespresso.

Poukaz lze uplatnit jednorázově do 15. 9. 2022 v zemi, ve které byl kávovar zakoupen, a nelze jej kombinovat s žádnou další promo akcí/slevou/nabídkou Nespresso. Platí pro stávající členy nebo po registraci do Nespresso & You. Zákazník může nabídku využít pouze jednou, a to bez ohledu na počet zakoupených kávovarů, ale i uskutečněných nákupů během akce. V případě uplatnění poukazu on-line nelze v objednávce kombinovat kávu OriginalVertuo.

Kompletní podmínky akce naleznete na promo.nespresso.cz.

KDE ZÍSKAT NABÍDKU

 • on-line: navštivte stránku promo.nespresso.cz zvolte LETNÍ NABÍDKA KÁVOVARY ORIGINAL a postupujte podle instrukcí
 • osob­ně: v některém z Nespresso Boutiques.
Ukázkový kód Nespresso

JAK ZÍSKAT NABÍDKU

Pro získání poukazu na nákup kávy si, prosím, připravte:

 1. sé­ri­ové čís­lo ká­vo­va­ru, kte­ré na­lez­ne­te na vá­mi za­kou­pe­ném ká­vo­va­ru,
 2. úč­ten­ku od ká­vo­va­ru,
 3. va­še oso­bní úda­je ne­bo va­še člen­ské čís­lo v Nespresso & You,
 4. objednávku kávy dle podmínek nabídky.

Ob­jev­te na­bíd­ku káv Nespresso

 • Sada 14 různých kapslí kávy Nespresso je ZDARMA součástí balení vašeho nového kávovaru Nespresso Original.
Vytisknout
P-DC1-WEB17
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací