Pravidla akce BOSH 100 dní

Pravidla akce BOSH 100 dní

(dále jen „marketingová akce“ nebo „akce“)

1. Pořadatel a organizátor akce

Pořadatelem je společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 350/107c, PSČ 158 00, IČ: 25126954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51947 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem akce je společnost Innovate, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, PSČ 140 00, IČ: 26705745, zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88598 (dále jen „organizátor“).

2. Princip marketingové akce

Principem této marketingové akce je možnost vrácení spotřebiče Bosch prodejci bez udání důvodu na základě níže uvedených pravidel a podmínek, a to ve 100 denní lhůtě od jeho zakoupení. Spotřebičem se rozumí kategorie velkých domácích spotřebičů volně stojících i vestavných a to: pračky, sušičky prádla, chladicí a mrazicí spotřebiče, myčky nádobí, vestavné trouby, mikrovlnné trouby, parní trouby, varné desky, odsavače par, které jsou nebo byly v aktuální nabídce pořadatele.

3. Termín a místo konání akce:

Akce probíhá v termínu od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 (dále jen „doba konání akce“) ve vybraných autorizovaných prodejnách spotřebičů Bosch se sídlem v České republice, resp. ve vybraných autorizovaných e-shopech spotřebičů Bosch, jejichž provozovatelé mají sídlo na území České republiky (dále jen „místo konání akce“).

Tato pravidla upravují podmínky akce určené spotřebitelům na území České republiky.

4. Účastník:

Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“). Akce platí pouze pro koncové spotřebitele, nikoliv pro maloobchodníky.

Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele akce, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že se účastníkem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti, nebo osoba jim blízká, benefit se nepředá. Stejně tak se benefit nepředá v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání benefitu.

5. Účast v akci:

Účastník se do akce zapojí tak, že:

a) zakoupí v době a místě konání akce, resp. u autorizovaného prodejce spotřebičů značky Bosch jakýkoliv jeden ze spotřebičů značky Bosch, vyjmenovaný v bodě 2 těchto pravidel (dále jen „akční výrobek“), přičemž za tento nákup akčního výrobku (dále jen „akční nákup“) obdrží účastník od příslušného prodejce účtenku (daňový doklad fyzicky nebo elektronicky), kterou si ponechá jako doklad o nákupu akčního výrobku a zároveň pro případné ověření nároku na benefit v souladu s těmito pravidly (dále jen „akční účtenka“);

b) do 14 dní ode dne zakoupení akčního výrobku provede elektronickou registraci své akční účtenky na adrese: http://www.bosch-home.com/cz/akce/registrace.html, a to tak, že se přihlásí do svého uživatelského osobního účtu, kde vyplní údaje z příslušné akční účtenky / případně si tento uživatelský osobní účet nově zřídí a to tak, že zaregistruje své jméno, příjmení, adresu, mobilní telefonní číslo a e-mail, zároveň potvrdí souhlas s pravidly této akce a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly. Touto registrací si uživatel zřídí svůj osobní účet, prostřednictvím nějž může registrovat akční účtenky do této akce (za pomoci vygenerovaného hesla) (dále a výše jen „osobní účet“). Identifikátorem konkrétního soutěžního účtu pak je telefonní číslo soutěžícího, přičemž je tento soutěžní účet chráněn heslem.

c) obdrží na svou e-mailovou adresu uvedenou v registraci elektronické potvrzení o registraci příslušné soutěžní účtenky v akci;

d) datem nákupu začíná běžet 100 denní lhůta na možnost vrácení akčního výrobku za podmínek těmito pravidly stanovenými;

e) účtenka společně s elektronickým potvrzením o registraci (dále jen „akční doklady“) bude součástí prokázání případného nároku na benefit za podmínek stanovených těmito pravidly;

f) každý účastník si může zaregistrovat pouze jeden výrobek od každého druhu spotřebiče Bosch, tzn. jednu pračku, jednu vestavnou troubu, jednu myčku nádobí atd. zakoupený v termínu konání akce;

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se prokáže, že tato osoba se i přes uvedené stala účastníkem s nárokem na benefit, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, bude z akce vyloučena.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku účastníka na účast v akci či na benefit od takového účastníka originál akční účtenky, jakož i případně další nezbytné doklady (např. občanský průkaz za účelem zjištění věku a totožnosti účastníka), a dále též předložení (prokázání) akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy druh akčního výrobku). Pokud účastník nepředloží na vyzvání pořadatele akční účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady, či odpovídající akční výrobek, bude z akce vyřazen. V takovém případě nárok účastníka na benefit zaniká bez jakékoli náhrady. Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy, zaniká nárok na benefit.

6. Benefit:

Každý účastník akce, který zcela splnil podmínky stanovené těmito pravidly, automaticky po prokázání se platnými akčními doklady získává jako benefit, resp. oprávnění, vrátit příslušnému prodejci akční výrobek bez udání důvodů do 100 dnů od jeho zakoupení, resp. data uvedeného na akční účtence.

Podmínky a postup vrácení akčního výrobku:
a) Účastník, který se rozhodl využít tuto akci, tzn. vrátit akční výrobek, je povinen toto své rozhodnutí ohlásit na adrese: http://www.bosch-home.com/cz/akce/registrace.html, kde vyplní příslušné údaje.

b) Akční výrobek je nutné následně pro možnost uplatnění benefitu v této akci vrátit prodejci, ve stanovené 100 denní lhůtě od okamžiku nákupu, u nějž příslušný akční nákup učinil, společně s předložením příslušných akčních dokladů, dokládající datum nákupu, prodejce a potvrzením o splnění podmínek pro vrácení.

c) Akční výrobek je nutné pro možnost uplatnění benefitu v této akci vrátit na náklady účastníka a to pouzenepoškozený, či jinak neznehodnocený a v původním obalu, a to včetně veškerého příslušenství a veškeré dokumentace, přičemž rozhodující je stav, v jakém je akční výrobek doručen nazpět prodejci. Personál autorizované prodejny za tímto účelem provede fyzickou kontrolu akčního výrobku a v případě, že krom výše uvedeného bude jeho opotřebení odpovídat maximálně 100 dennímu běžnému užívání takovéhoto typu akčního výrobku, prodejce autorizované prodejny akční výrobek akceptuje. V opačném případě nárok na benefit nevzniká.

d) Prodejce vrátí účastníkovi kupní cenu akčního výrobku ihned po převzetí a přezkoumání stavu akčního výrobku. Pravidla vrácení zboží se již řídí reklamačními pravidly jednotlivých prodejců.

e) Účastník nemá kromě kupní ceny akčního výrobku nárok na žádné další plnění jako např. náhradu nákladů na dopravu, instalaci.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této akce (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) (dále jen „údaje“) do databáze společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 350/107c, PSČ 158 00, IČ: 25126954 jakožto správce (dále jen „správce“), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, a to na dobu neurčitou, tj. do doby žádosti o likvidaci svých osobních údajů, kterou může účastník provést žádostí zaslanou na adresu sídla provozovatele nebo na emailovou adresu [email protected]. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může účastník na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
Účastníci akce výslovně souhlasí s tím, že pořadatel akce je oprávněn užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto akcí a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků, a to po dobu 5 let od ukončení akce.

8. Ostatní ujednání

Pořadatel ani organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v akci. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním benefitů.

Nebezpečí škody na benefitu přechází na účastníka okamžikem získání nároku na benefit. Benefity v akci není možné jinak alternativně plnit.

Posouzení nároku na vrácení peněz provedené pořadatelem a prodejcem je konečné, bez možnosti opravného posouzení. Žádný účastník nemůže požadovat vrácení kupní ceny v hodnotě vyšší nebo v jiném provedení, než v jakém budou předány prodejcem.

Osoby nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala účastníkem s nárokem na benefit, ztrácí nárok na benefit bez jakékoliv náhrady, a to i zpětně. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání či který využil podvodného nebo nekalého jednání třetí osoby.

Náklady na zpětnou dopravu akčního výrobku při jeho vrácení prodejci jdou k tíži účastníka akce, ledaže se jedná o vrácení zboží zakoupeného distančním způsobem v rámci zákonné 14 denní lhůty.

Pořadatel ani organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit, zrušit nebo prodloužit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny benefitu za benefity, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.bosch-home.com/cz/akce/registrace.html#pravidla-souteze-3. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání nároku na benefit v akci. Nárok na benefit nezískají účastníci, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání benefitu. Pořadatel ani organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Vytisknout

P-DC1-WEB08
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací