Protikorupční politika
společnosti Alza.cz a.s.

 

Obsah

Prohlášení

Společnost Alza.cz a.s. (dále též „Společnost“) přijímá tuto směrnici o protikorupčních pravidlech, která rozvíjí a konkretizuje zásady obsažené v Etickém kodexu.

Tato směrnice, stejně jako Etický kodex, se vztahují na osoby jednající v rámci činnosti Společnosti nebo v jejím zájmu, a to bez ohledu na zastávanou funkci či pracovní zařazení.

Dodržování norem Etického kodexu a této směrnice je považováno za nedílnou součást firemní kultury.

Čl. 1
Účel a působnost Směrnice o protikorupčních pravidlech

 1. Směrnice o protikorupčních pravidlech (dále též „Směrnice“) stanoví základní zásady a konkrétní pravidla v oblasti protikorupční politiky společnosti Alza.cz a.s. (dále též „Společnost“), které při svém jednání musí dodržovat její představitelé, osoby ve vedoucím postavení při řízení nebo kontrole, osoby s rozhodujícím vlivem na Společnost a zaměstnanci či osoby v obdobném postavení (dále souhrnně všechny osoby též jako „pracovníci“). Tato Směrnice je závazná nejen pro všechny pracovníky Společnosti, ale i pro obchodní partnery a další osoby jednající v zájmu Společnosti nebo v rámci její činnosti.
 2. Účelem této Směrnice je prosazení korektního, poctivého, spravedlivého a transparentního podnikání Společnosti v souladu s právním řádem České republiky, vyhlášenými mezinárodními smlouvami a vnitřními předpisy Společnosti.
 3. Směrnice platí zejména pro všechny osoby, jejichž trestné jednání ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále též „tr. zák.“) by mohlo být Společnosti přičitatelné ve smyslu § 8 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále též „topo“).

Čl. 2
Vymezení základních pojmů

 1. Korupčními trestnými činy ve smyslu této Směrnice jsou všechny trestné činy, jejichž součástí je jednání spočívající v jakémkoli využití nebo zneužití pravomoci nebo postavení za účelem získání neoprávněného prospěchu (dále též „korupční jednání“). Jedná se zejména o tzv. úplatkářství, tedy trestné činy přijetí úplatku (§ 331 tr. zák.), podplacení (§ 332 tr. zák.), nepřímého úplatkářství (§ 333 tr. zák.), a dále následující trestné činy: odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu (§ 166 tr. zák.), pletichy v insolvenčním řízení (§ 226 tr. zák.), porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 odst. 1 písm. e) tr. zák.), zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě (§ 256 odst. 1 a 3 tr. zák.), pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257 odst. 1 tr. zák), pletichy při veřejné dražbě (§ 258 odst. 1 tr. zák.). K trestným činům, které mají znaky korupčního chování v určitých zvláštních situacích, lze zařadit také trestné činy podvodu (§ 209 tr. zák.), pojistného podvodu (§ 210 tr. zák.), úvěrového podvodu (§ 211 tr. zák.), dotačního podvodu (§ 212 tr. zák.), provozování nepoctivých her a sázek (§ 213 tr. zák.), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220 tr. zák.), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti (§ 221 tr. zák.), zneužití informace v obchodním styku (§ 255 tr. zák.), zneužití postavení v obchodním styku (§ 255a tr. zák.), a zasahování do nezávislosti soudu (§ 335 tr. zák.).
 2. Trestní odpovědnost za korupční trestné činy může vzniknout i v případě pokusu korupčního jednání nebo jeho přípravy, tj. pouhým vytvářením relevantních podmínek ke spáchání korupčního trestného činu.
 3. Trestní odpovědnost za korupční trestné činy může vzniknout i v případě účasti na korupčním jednání ve formě pomoci (umožnění či pouhé usnadnění korupčního jednání) nebo návodu.
 4. Úplatkem se rozumí jakákoli neoprávněná výhoda spočívající v majetkovém obohacení nebo jiném (i nemajetkovém) zvýhodnění uplácené osoby nebo jiné osoby se souhlasem uplácené osoby. Úplatkem tedy může být jakékoli peněžité nebo nepeněžité plnění (poskytované přímo nebo zprostředkovaně), na které není právní nárok, a jehož cílem je zpravidla zisk nebo udržení obchodu jinak, než prostřednictvím vlastní činnosti a vlastních hospodářských výkonů, nebo ovlivnění obchodního nebo jiného rozhodnutí anebo zajištění nějaké jiné neoprávněné výhody.
 5. Střet zájmů představuje situaci, v níž na jedné straně existuje zájem osobní, a na druhé straně zájmy, které jsou subjekty těchto osobních zájmů povinny z titulu svého postavení nebo funkce prosazovat nebo hájit. Osobním zájmem se rozumí zájem, který přináší svému subjektu osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu.

Čl. 3
Odpovědnost Společnosti a hlavní povinnosti pracovníků

 1. Společnost netoleruje jakékoli korupční jednání a porušení Směrnice. Všichni pracovníci jsou si vědomi, že svými rozhodnutími a svým jednáním mohou vystavit sebe i Společnost trestnímu, správnímu, občanskoprávnímu nebo pracovněprávnímu postihu za korupční trestné činy, a to i v případě neúspěšné realizace či jejich přípravy.
 2. Hlavní povinností pracovníků je vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo být posouzeno jako korupční nebo které by mohlo být kvalifikováno jako korupční trestný čin. Jejich povinností je jednat tak, aby jejich jednání ani nezavdávalo podezření z korupčního charakteru jednání.
 3. Zakazuje se jednání ve vztazích, v nichž se pracovníci nacházejí ve střetu zájmu. Pracovníci jsou povinni předcházet i situacím, které vyvolávají pochybnosti o možném střetu zájmů a tento možný střet případně bez zbytečného odkladu oznámí Chief Compliance Officer (CCO).

Čl. 4
Protikorupční politika a výčet základních zásad

 1. Společnost vytváří prostředí, v němž je odmítáno jakékoli korupční jednání a je prosazováno čestné a poctivé jednání směřující k ochraně dobrého jména Společnosti a ochraně jejího majetku.
 2. Společnost zcela odmítá jakékoli přijetí a nabídnutí úplatku, a to bez ohledu na formu a způsob poskytnutí. Vytváří prostředí, v němž nedochází k plněním bez právního nebo ekonomického zdůvodnění, nebo plnění bez právního důvodu.
 3. Pracovníci se při svém jednání řídí zásadou transparentnosti. Jednají tak, aby nezavdali příčinu k pochybnostem o korupční povaze jednání.
 4. Pracovníci jsou povinni se důsledně vyvarovat jakémukoli střetu zájmů.
 5. Porušení protikorupční politiky vyjádřené v této Směrnici bude posuzováno jako hrubé porušení vnitřních pravidel a jejich hodnot a může mít za následek ukončení závazkového (zejména obchodního, smluvního, pracovněprávního) vztahu se Společností nebo vyvození trestní odpovědnosti.
 6. Tato Směrnice je založena na těchto zásadách:
  1. zásada nulové tolerance;
  2. zásada náležité opatrnosti;
  3. zásada vzdělanosti;
  4. zásada transparentnosti;
  5. zásady prevence, detekce a reakce;
  6. zásada předcházení střetu zájmů.

Čl. 5
Zásada nulové tolerance

 1. Společnost uplatňuje zásadu nulové tolerance vůči veškerým korupčním jednáním.
 2. Pracovníkům se zejména zakazuje jakkoli podněcovat, zamlčovat, zkreslovat, tolerovat, akceptovat nebo bagatelizovat korupční jednání ve Společnosti; dále pak požadovat nebo přijímat jakékoli platby, služby, výhody nebo plnění, které jsou v rozporu se zněním Směrnice nebo jiného vnitřního předpisu Společnosti.

Čl. 6
Zásada náležité opatrnosti

 1. V případě vztahů, u nichž existuje nebezpečí korupčního jednání, jsou pracovníci povinni jednat obezřetně a s náležitou opatrností.
 2. Zvláště obezřetně a opatrně musí pracovníci jednat v právních vztazích, v nichž existuje zvýšené nebezpečí korupčního jednání.
 3. V případě pochybností ohledně existence nebezpečí nebo nejistoty ohledně právní či ekonomické povahy jsou pracovníci povinni zkonzultovat věc se svým nadřízeným nebo s vedoucím compliance týmu. Záznamy o událostech hlášených vedoucímu pracovníkovi compliance týmu a jejich vyřízení vede compliance tým.

Čl. 7
Zásada vzdělanosti

 1. Pracovníci musí absolvovat školení ohledně zásad, pravidel a postupů v oblasti protikorupční strategie Společnosti v rámci úvodního školení.
 2. Obsahem školení jsou kromě právních znalostí i poznatky týkající se modelových situací, v nichž existuje zvýšené nebezpečí korupčního jednání.
 3. Pracovníci absolvují v rámci protikorupční strategie Společnosti pravidelná školení. Rozsah a povaha školení je odvislá od jejich pracovního zařazení a postavení v rámci Společnosti.
 4. Záznamy o dokončených školeních pracovníků jsou vedeny v listinné nebo elektronické podobě. Evidenci dokončených školení vede personální oddělení (HR).

Čl. 8
Zásada transparentnosti

 1. Společnost v oblasti protikorupční strategie vytváří transparentní prostředí.
 2. Zásada transparentnosti se projevuje nejen dovnitř Společnosti, tj. ve vztazích mezi pracovníky Společnosti, ale i ve vztazích navenek, tj. ve vztazích s obchodními partnery, osobami jednajícími v zájmu Společnosti nebo v rámci její činnosti nebo se zákazníky. Zajistí, aby byly Směrnice a další klíčové vnitřní předpisy v oblasti protikorupční strategie dostupné i veřejně.
 3. Společnost seznamuje se Směrnicí nejen své pracovníky, ale i obchodní partnery a osoby jednající v zájmu Společnosti nebo v rámci její činnosti.

Čl. 9
Zásady prevence, detekce a reakce

 1. Společnost vytváří materiální zázemí pro řádné fungování compliance týmu. Pracovníci compliance týmu průběžně zjišťují indikátory korupce u právnických a fyzických osob.
 2. Konkrétním cílem v této oblasti je minimalizace ztrát způsobených korupčním jednáním a zabránění opakování obdobného korupčního jednání. Compliance tým v takovém případě analyzuje příčiny vzniku korupčního jednání, a to za účelem posílení preventivních mechanismů, které sníží riziko opakovaného výskytu korupčního jednání.
 3. Cílem opatření musí být to, aby pracovníci měli zaručeno právo podat stížnosti, návrhy, podněty a jiná podání upozorňující na jednání v rozporu s právními předpisy či vnitřními předpisy Společnosti.
 4. Každý vedoucí pracovník je povinen vyhodnocovat plnění povinností vyplývajících z protikorupčních opatření, účinnost jejich plnění, implementaci opatření k nápravě, popřípadě navrhuje aktualizaci této Směrnice nebo jiných protikorupčních opatření či vnitřních předpisů Společnosti.
 5. Vedení Společnosti ve spolupráci s vedoucím compliance týmu deklaruje svoji připravenost v případě zjištění pochybení přijmout podle závažnosti a charakteru příslušná nápravná opatření.
 6. Nápravnými opatřeními se podle předchozího bodu se rozumí:
  1. úprava vnitřních předpisů Společnosti,
  2. přijetí disciplinárních opatření, nebo
  3. řešení vzniklých škod a informování pracovníků o krocích, které byly v souvislosti s potvrzeným protikorupčním či protiprávním jednáním podniknuty, včetně vyvození odpovědnosti za škodu.
 7. Žádný pracovník nesmí být nijak postižen (kázeňsky, pracovněprávně, pokutou apod.) za to, že oznámil podezření z korupce, využil konzultace v této oblasti, navrhl přijetí opatření nebo změnu předpisů v oblasti protikorupční strategie nebo odmítl přijmout úplatek. To platí i v případě, že by v důsledku takového jednání Společnost přišla o obchodní příležitost.

Čl. 10
Zásada předcházení střetu zájmů

 1. Rizikovým faktorem, kterému je v rámci protikorupčních opatření třeba předcházet, je střet zájmů.
 2. Každý střet zájmů je přísně zakázán. Každý, byť jen potenciální střet zájmů, musí být oznámen nadřízenému nebo vedoucímu pracovníkovi compliance týmu.
 3. Pracovníci jsou v oblasti obchodních aktivit primárně odpovědni Společnosti a musí se vyvarovat jakýchkoliv činností, které mohou, byť jen zdánlivě, zasahovat do naplňování této odpovědnosti.
 4. Pracovníkům se zejména zakazuje:
  1. vstupovat do vztahu, o kterém pracovník ví nebo alespoň předpokládá, že jeho osobní zájem je ve střetu se zájmem Společnosti,
  2. být jako pracovník odpovědný za obchodní jednání, která představují střet zájmů, nebo být jako pracovník osobně zainteresován na obchodním jednání způsobem, jenž by mohl ovlivnit jeho objektivní a nezávislý úsudek,
  3. poskytovat objednávky, zakázky nebo plnění vůči Společnosti vlastněné příbuznými zaměstnance nebo jemu blízkých osob či přátel, pokud taková objednávka, zakázka či plnění není schválena nadřízeným,
  4. vstupovat do závazkových vztahů, včetně uzavírání pracovněprávních vztahů, majetkově se účastnit na obchodních podílech či jinak spolupracovat s obchodními partnery Společnosti,
  5. zneužívat obchodní styky, kontakty, data a další informace Společnosti ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetí strany,
  6. zamlčovat, zkreslovat nebo bagatelizovat jakékoliv osobní, rodinné či pracovní poměry a souvislosti, které mohou mít negativní vliv na transparentní a korektní obchodní vztahy.
 5. Skutečnost, že existuje možný střet zájmů, automaticky nevylučuje třetí stranu ze vztahů ke Společnosti. Dojde-li ovšem ke střetu zájmu Společnosti s osobním zájmem pracovníka, nesmí subjekt těchto vztahů upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je povinen prosazovat a hájit jako pracovník Společnosti. Současně všem musí být z dané situace zjevné, že tato třetí strana nezískala v důsledku svého vztahu s pracovníky Společnosti jakoukoliv neoprávněnou výhodu. Z tohoto důvodu se pro situace, v nichž hrozí střet zájmů, stanoví následující postupy:
  1. pracovníci jsou povinni oznámit vedoucím pracovníkům nebo vedoucímu pracovníkovi compliance týmu situace vedoucí ke vzniku skutečného či zdánlivého střetu zájmu,
  2. vedoucí pracovník nebo vedoucí compliance týmu pak odpovídá za vyřešení skutečného či zdánlivého střetu zájmů,
  3. osoba, která je ve střetu zájmů, se nesmí účastnit nebo být jiným způsobem zapojena do rozhodování, kterého se střet zájmů týká,
  4. řešení střetu zájmů musí být řádně evidováno v listinné anebo elektronické podobě.

Čl. 11
Pravidla pro poskytování a přijímání darů a pohoštění

 1. Poskytování a přijímání darů a pohoštění je obecně přijímaným prvkem budování dobrých společenských vztahů, avšak pouze za předpokladu splnění stanovených podmínek, které omezující riziko korupčního jednání prováděného prostřednictvím těchto činností.
 2. Poskytované plnění musí být vždy skromné, transparentní, musí sloužit účelu, který není v rozporu se zákonem a který je v zájmu společnosti, nebo budování společenských vztahů. Poskytované plnění musí být vždy a bez výjimky.
 3. Pracovníci jsou oprávněni ponechat si dar v případě, kdy:
  1. celková hodnota daru nepřesáhne částku 1.000,- Kč (vč. DPH);
  2. předmětem daru jsou potraviny, nápoje či další produkty s krátkou expirační dobou;
  3. dar má povahu reklamního předmětu, tedy je označen označením darujícího (např. logo).
 4. Za předpokladu, kdy je pracovníkovi nabídnut dar, který nesplňuje interní pravidla Společnosti, je nutné o daru bezodkladně informovat odpovědnou osobu (svého nadřízeného nebo vedoucího compliance týmu) v souladu s interními předpisy Společnosti.
 5. Pracovníci nesmí, s výjimkou případů písemně povolených představenstvem Společnosti, zejména přijmout dar v podobě jakéhokoli pobytu, zájezdu, výletu nebo pozvánky na kulturní, sportovní a jiné společenské akce.
 6. Pracovníci nesmí obchodním partnerům Společnosti nebo třetím osobám přislíbit, nabízet nebo poskytovat peněžité, finanční či věcné dary, na které nemají žádný smluvní či zákonný právní nárok.
 7. Poskytování daru musí být v souladu s vnitřními předpisy Společnosti.
 8. Pracovníci mohou darovat věcné dary (zboží) Společnosti do předem schválené soutěže nebo pro účely jiné akce. Každé takové darování však musí být realizováno na základě písemné smlouvy, kterou schvaluje odpovědný ředitel.

Čl. 12
Obchodní jednání a výběrová řízení

 1. Pracovníci jsou při všech obchodních jednáních a v rámci výběrových řízení povinni zachovávat rovný přístup, transparentnost a vyvarovat se jakékoli diskriminace a dodržovat Směrnici o procurement.
 2. Obchodní partneři a osoby jednající v zájmu Společnosti nebo v rámci její činnosti musí být po celou dobu existence vztahu se Společností důvěryhodní, solventní a sdílet stejné etické a morální hodnoty v oblasti protikorupční strategie Společnosti.
 3. Součástí všech smluv s obchodními partnery a osobami jednajícími v zájmu Společnosti nebo v rámci její činnosti je protikorupční klauzule, která deklaruje že daná osoba se seznámila s touto Směrnicí a sdílí stejné etické a morální hodnoty v oblasti protikorupční strategie Společnosti a že se zdrží jakéhokoliv chování neodpovídajícího protikorupční klauzuli.

Čl. 13
Kontrolní opatření k dodržování Směrnice a etická linka

 1. V rámci zajištění účinné kontroly dodržování této Směrnice Společnost zavedla systém, který umožňuje podávat pracovníkům i třetím osobám podněty, a to i anonymně.
 2. Společnost doručené podněty zpracovává bez ohledu na osobu oznamovatele i zvolený způsob jejich podání. Podání podnětu není ze strany Společnosti nijak sankcionováno. Společnost odmítá pouze šikanózní nebo vědomě nepravdivá oznámení.
 3. Oznámení, která oznamovatel považuje za podnět, jsou podávána některým z následujících způsobů:
  1. osobní oznámení Chief Compliance Officer (CCO);
  2. etický e-mail uvedený na webových stránkách společnosti a případně na jejím intranetu [email protected];
  3. anonymní schránka.

Čl. 14
Dostupnost a výklad Směrnice

 1. Směrnici o protikorupčních pravidlech schvaluje představenstvo Společnosti a je publikována na intranetu Společnosti a na veřejně přístupném místě na internetových stránkách Společnosti. Pravidla v ní obsažená mohou být dále konkretizována ve vnitřních předpisech Společnosti nebo v pokynech odpovědných pracovníků.
 2. Při výkladu zásad a pravidel obsažených v této směrnici musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu.

Čl. 15
Účinnost Směrnice

Tato Směrnice nabývá účinnost dnem 29. 9. 2022.

Vytisknout

P-DC1-WEB06
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi
Na vašem soukromí nám záleží My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Více informací Méně informací