Nakupování budoucnosti Domácnost má zelenou

Protikorupční politika Alza.cz

Základní informace

Protikorupční politika je dokument, který

 1. je závazný pro všechny zaměstnance, obchodní partnery, či jiné osoby jednající jménem Společnosti či v jejím zájmu;
 2. reprezentuje společnost i navenek a její obsah je veřejně přístupný;
 3. je plně v souladu s Etický kodex a Globální pravidla
 4. je důležitou součástí compliance programu společnosti
 5. byl přijat a schválen celým představenstvem Alza.cz
 6. nabývá platnosti dnem 1.7.2020

Obsah

PROTIKORUPČNÍ POLITIKA společnosti Alza.cz a.s.

Preambule

Představenstvo společnosti Alza.cz a.s., se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, IČO 270 82 440, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Společnost“) prohlašuje, že je pevně odhodláno předcházet korupci a korupčnímu jednání, a to v jakékoliv formě. Za tím účelem Společnost zveřejňuje protikorupční politiku platnou pro zaměstnance, spolupracovníky i obchodní partnery Společnosti.

Zavazujeme se podnikat poctivě, spravedlivě a transparentně, uplatňujeme princip nulové tolerance vůči korupci.

Je v zájmu Společnosti efektivně a účinně potírat korupční jednání. Základním pravidlem je, že ani ten nejlukrativnější obchod nestojí za kompromitaci naší Společnosti a ztrátu dobrého jména a důvěryhodnosti Společnosti jako celku nebo jejich zaměstnanců.

Za všech okolností dbáme na dodržování nejvyšších etických standardů a ctíme a posilujeme dobré jméno Společnosti, prohlubujeme firemní kulturu a morální zásady.

Článek I – Cíle

Protikorupční politika je zformulována a uplatňována proto, aby pomáhala prosadit korektní, poctivé, spravedlivé a transparentní podnikání v souladu s platnou legislativou České republiky a vnitřními hodnotami Společnosti.

Formulace protikorupční politiky vycházejí z obecných zkušeností, navazují na pravidla vymezená právním řádem České republiky a směřují k:

 1. nulové toleranci korupčního jednání v obchodních vztazích,
 2. budování transparentních a korektních podmínek pro všechny obchodní vztahy,
 3. aktivním postupům omezujícím vznik korupčního prostředí,
 4. prevenci a detekci korupčního jednání,
 5. pravidelnému vzdělávání zaměstnanců,
 6. oznamování a vyhodnocování podezřelého jednání.

Článek II – Působnost

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance Společnosti, obchodní partnery či jiné osoby jednající jménem Společnosti či v jejím zájmu. Politika vyjadřuje postoj Společnosti ke korupci, podvodným či nátlakovým praktikám. Mezi tyto praktiky mohou být mimo jiné zahrnuty úplatkářství, podvod, krádež nebo zneužití majetku Společnosti, falšování účetnictví k zastření převodu prostředků na soukromé účty, zneužití důvěry, zpřístupnění interních informací Společnosti třetím osobám nebo jiné jednání porušující platná ustanovení zákonů, případně závazné interní předpisy Společnosti.

Článek III – Definice pojmů

Korupční jednání

Podplácení

Přímé či nepřímé vyžádání, přislíbení, nabídnutí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují nebo ovlivňují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o formu podplácení realizovanou osobně nebo prostřednictvím třetí osoby nebo subjektu.

Přijetí úplatku

Osoba sama nebo prostřednictvím třetí osoby či subjektu přijme úplatek, nebo jinou nepřípustnou výhodu či plnění v rozporu s touto protikorupční politikou.

Přijetí nebo nabídnutí daru ve formě finančního plnění je podle této protikorupční politiky vždy považováno za podplácení – přijetí úplatku a je striktně zakázáno.

Dar

Darem je bezúplatné převedení věci do vlastnictví někoho jiného, a to s jeho souhlasem. Může se jednat také o jakýkoliv požitek, službu nebo výhodu, která je poskytnuta třetí osobou zaměstnanci Společnosti nebo naopak zaměstnancem Společnosti třetí osobě, a to bez očekávání jakéhokoliv protiplnění či protislužby ze strany obdarovaného a bez úmyslu zavázat si obdarovaného, nebo u něj vzbudit pocit závazku. Za dar se pro účely této politiky považuje jakékoliv plnění či výhoda, která nemá podobu finanční odměny. Společnost jasně definuje formu a hodnotu daru, kterou zaměstnanec může přijmout nebo nabídnout.

Článek IV – Zákaz korupčního jednání

Společnost uplatňuje politiku nulové tolerance korupčního jednání či uplácení. Jakýkoliv případ porušení protikorupční politiky Společnosti bude sankcionováno v souladu s platnou legislativou a pracovněprávními předpisy.

Zejména je zakázáno:

 1. Podněcovat, tolerovat nebo akceptovat korupční jednání ve Společnosti.
 2. Požadovat nebo přijímat jakékoliv platby, služby, výhody nebo plnění, které jsou v přímém rozporu se zněním protikorupční politiky Společnosti.
 3. Zamlčovat, zkreslovat nebo bagatelizovat jednání, které je v rozporu se zněním protikorupční politiky Společnosti nebo jejími zájmy.

Článek V – Střet zájmů

Všichni zaměstnanci jsou v oblasti obchodních aktivit primárně odpovědni Společnosti a musí se vyvarovat jakýchkoliv činností, které mohou, byť jen zdánlivě zasahovat do naplňování této odpovědnosti. Veškerá obchodní rozhodnutí musí být v souladu s interními předpisy Společnosti.

Střet zájmů nastává, když se zájem zaměstnance dostane do konfliktu se zájmy Společnosti či jejích zákazníků. Například, když určitá osoba v důsledku svého postavení ve Společnosti získá neoprávněný prospěch, nebo když je taková osoba vázána jinými závazky, které jsou, nebo se zdají být neslučitelné se zájmy Společnosti. Střet zájmů může nastat i tehdy, když postavení nebo odpovědnost určité osoby vůči Společnosti nabízí možnost prospěchu nad rámec jejích běžných zaměstnaneckých odměn, nebo pokud jsou, nebo se zdají být, osobní nebo rodinné zájmy určité osoby neslučitelné se zájmy Společnosti, a vytváří tak vzájemně konfliktní věrnostní vazby.

Střet zájmů je přísně zakázán. Každý potenciální střet zájmů musí být oznámen při první možné příležitosti a následně budou podniknuty kroky ke spravedlivému vyřešení nastalé situace.

Zejména je zakázáno:

 1. Vědomě vstoupit do vztahu, o kterém zaměstnanec předem ví, nebo předpokládá, že jeho zájem je ve střetu se zájmem Společnosti. Pokud zaměstnanec zjistí střet zájmu až po vzniku takového vztahu, je povinný okamžitě tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému, který uvede vztah do souladu s protikorupční politikou Společnosti.
 2. Být jako zaměstnanec odpovědný za transakce, které představují, byť jen zdánlivý střet zájmů. Zaměstnanec nesmí být osobně zainteresován způsobem, jenž by mohl ovlivnit jeho objektivní a nezávislý úsudek.
 3. Poskytovat objednávky, zakázky nebo plnění vůči Společnosti vlastněné nebo řízené příbuznými zaměstnance nebo jemu blízkými osobami či přáteli, pokud tato spolupráce není schválená vedením Společnosti.
 4. Uzavírat pracovněprávní vztahy, účastnit se na obchodních podílech nebo jinak spolupracovat s obchodními partnery Společnosti.
 5. Využívat obchodní styky, kontakty, data či další informace Společnosti ve svůj vlastní prospěch nebo prospěch třetí strany.
 6. Zamlčovat nebo zkreslovat jakékoliv osobní nebo pracovní souvislosti, které mohou mít negativní vliv na transparentní a korektní obchodní vztahy.

Článek VI – Dary

Poskytování a příjímání daru musí být v souladu s interní pravidly Společnosti. Zaměstnanci jsou oprávněni ponechat si dar v případě kdy:
 • Celková hodnota daru nepřesáhne částku 1000,- Kč vč. DPH.
 • Darem jsou potraviny nebo nápoje či další produkty s krátkou expirační dobou.
 • Dar má povahu reklamního předmětu. Čili je označen logem darujícího.

V případě, že je zaměstnanci Společnosti nabídnut dar, který nesplňuje interní pravidla Společnosti, je nutné o daru ihned po jeho převzetí informovat odpovědnou osobu v souladu s interními předpisy společnosti Alza.cz.

Zaměstnanci nesmí zejména, nikoliv výlučně přijmout dar v podobě jakéhokoliv pobytu, zájezdu, výletu nebo pozvánky na kulturní a jiné společenské akce. Výjimky podléhají oficiálnímu schválení podle interních pravidel Společnosti.

Zaměstnancům je zakázáno přislíbit, nabízet nebo poskytovat obchodním partnerům Společnosti, nebo třetím osobám jakékoliv finanční či hmotné dary, na které nemají smluvní nárok.

Odpovědný zaměstnanec může darovat zboží Společnosti do předem schválené soutěže nebo pro účely jiné promo akce. Každá taková spolupráce musí být realizována na základě smlouvy a je schválená odpovědným ředitelem.

Přislíbení nebo poskytnutí jakýchkoliv darů nebo výhod úředním osobám je v přímém rozporu s platnou legislativou a je přísně zakázáno.

Článek VII – Obchodní jednání a výběrová řízení

Zaměstnanci Společnosti jsou povinni, se při všech obchodních jednáních a výběrových řízení, vyvarovat diskriminace, zachovávat rovný přístup ke všem obchodním partnerům, jednat transparentně a v zájmu Společnosti.

Korupční rizika jsou významným faktorem, která mají vliv na zahájení nebo pokračování vztahu s obchodním partnerem. Obchodní partneři Společnosti musí být po celou dobu spolupráce důvěryhodní, solventní a sdílet stejné etické a morální hodnoty v oblasti protikorupční politiky. Součástí všech smluv s obchodními partnery je protikorupční klauzule deklarující, že se obchodní partner zdrží jakékoliv formy korupce nebo jednání, které je v rozporu s protikorupční politikou Společnosti.

Článek VIII – Ověřování skutečností

Při výběru kandidátů, zejména na klíčové a manažerské pozice a zaměstnanců, kteří budou pracovat na pozici se zvýšeným bezpečnostním rizikem, provádí Společnost na základě informovaného souhlasu kandidáta ověření informací daného kandidáta ve vztahu k jím poskytnutým informacím a hodnocení všeobecných rizik. Hodnocení rizik v oblasti lidských zdrojů je trvalým bezpečnostním procesem, který je omezen platností informovaného souhlasu.

Článek IX – Oznamování korupčního jednání

Každá informace o potenciálním korupčním jednání, nekalém nebo neetickém jednání zaměstnance nebo osoby spolupracující se Společnosti musí být ihned oznámena a bude Společností řádně a svědomitě prověřena. Na základě oznámení, které je možné učinit i anonymně a je vždy Společností považováno za důvěrné, se oznamovatelům dostává garance jejich plné právní ochrany na náklady Společnosti i ujištění, že jejich podnětům bude věnována náležitá pozornost a budou řádně prošetřeny. Jakékoliv podněty na porušování protikorupční politiky Společnosti je možné provést elektronickou cestou na emailovou adresu fairplay@alza.cz. Odesílatel, bude transparentně informován o přijetí/vyřízení svého podnětu. Veškeré podněty a informace jsou vždy transparentně zpracovány podle platných interních směrnic compliance týmem Společnosti.

Článek X – Důsledky porušení protikorupční politiky

Porušení protikorupční politiky Společnosti bude posuzováno jako hrubé porušení interních pravidel a jejích hodnot a může mít za následek ukončení obchodního, smluvního, pracovně právního nebo jiného vztahu se Společností nebo trestně právní odpovědnost.

Článek XI – Platnost protikorupční politiky

Tato protikorupční politika nabývá platnosti dnem 01.07.2020 a je platná do jejího odvolání provedeného informovanou změnou nebo aktualizací.

0
Vytisknout

Zkuste nové Alza Premium Moje Alza Přihlásit Pro organizace Jak nakoupit
P-DC1-WEB19
Zavoláme Vám a odborně poradíme
+420 225 340 111
Dotaz na objednávku
Dotaz na zboží
Prosím zadejte svůj telefon:
Zavolejte mi